[info]
     
   
     
       
     
 

Índex:

- Tu i Catalunya
- Tu i el territori
- Tu i el català
- Tu, Europa i el món

 

TU I CATALUNYA

Índex:

- Introducció
- El nou Estatut, l’eina que tots necessitem

 


Introducció

Catalunya és una nació amb identitat pròpia que ha progressat al llarg del temps com a resultat, en bona part, del caràcter col·lectiu i integrador del seu projecte. El nivell de benestar i de progrés econòmic actual és el millor de la història, però som conscients que encara existeixen mancances que cal resoldre i reptes que cal afrontar.
Per tot això, esdevé essencial que ens dotem d’un nou Estatut. Des de Convergència i Unió considerem que el nou Estatut no té sentit per sí mateix, sinó en la mesura que és un instrument indispensable per incrementar el benestar i el progrés de la nostra gent. Aquest ens ha de permetre seguir avançant vers el futur com a persones i com a societat que vol llegar a les generacions futures un país millor, més habitable, més ric, més pròsper, més just i més lliure.

El nou Estatut, l’eina que tots necessitem

Plantejament marc:

Plantejarem un nou Estatut Nacional de Catalunya, per incrementar la nostra capacitat d’autogovern al servei de les persones i el reconeixement de Catalunya com a poble.

Propostes:

 • Proposarem un nou Estatut Nacional de Catalunya que garanteixi i promogui:
  1.-El dret a l’afirmació com a poble i a la defensa de la personalitat pròpia.
  2.-El dret al ple reconeixement dels nostres símbols (de la llengua a les seleccions esportives nacionals).
  3.-El màxim reconeixement dels drets dels ciutadans i ciutadanes i més garanties per al seu desenvolupament individual i col·lectiu.
  4.-Més capacitat per atendre els nous reptes i les noves necessitats del s. XXI.
  5.-Un model de sobirania compartida.
  6.-Un finançament inspirat en la fórmula del concert econòmic.
  7.-Veu pròpia en l’organització del territori i en les infrastructures.

 • Defensarem la identitat del nostre país, la seva cultura, la seva llengua, les seves institucions i els seus símbols i els projectarem a l’exterior en les seves diverses manifestacions, plantejant, entre altres, el reconeixement oficial de les seleccions esportives catalanes o la representació directe de Catalunya a la UNESCO.

 • Proposarem un nou marc de relacions amb l’Estat que garanteixi per a Catalunya un tracte polític i econòmic més just i equitatiu.

 • Treballarem per als interessos de Catalunya i ens oposarem davant de qualsevol iniciativa que els pugui malmetre. Això és possible perquè no tenim cap altra subjecció política que la voluntat lliurament expressada pel poble català.

 • Vetllarem per a que el nostre país mantingui la seva cohesió i treballarem per a que els immigrants que arriben s’integrin en igualtat de drets i deures i facin seus els valors essencials de Catalunya, amb especial atenció al català.

 • Defensarem l’equilibri i la diversitat territorial del conjunt de Catalunya, fent-ho compatible amb una regió metropolitana que actuï com a motor de creixement.

(...)

 

TU I EL TERRITORI

Índex:

- Introducció
- Tu i el teu poble
- Tu i el teu barri i ciutat
- Tu que defenses el territori

Introducció

El nostre model de país es basa en la cohesió, l’equilibri territorial i el desenvolupament sostenible.
Creiem en una Catalunya hiperconnectada que garanteix als seus ciutadans i ciutadanes una igualtat d’oportunitats i una mateixa qualitat de vida, visquin on visquin.

Tu i el teu poble

Plantejament marc:

Garantirem que tots els municipis –per petits que siguin- tinguin vida pròpia i serveis suficients que els permetin prosperar i defensar la seva identitat.

Propostes:

 • Garantirem que els habitants de tots els petits municipis de Catalunya tinguin accés, com a mínim, a l’educació, la sanitat i la cultura a prop de casa seva.

 • Assegurarem per a tots els municipis de Catalunya un accés de qualitat als serveis bàsics principals (aigua, electricitat, sanejament i telecomunicacions).

 • Farem que tota la població catalana pugui accedir a la banda ampla i que els serveis de telefonia mòbil i de radiodifusió cobreixin la totalitat del territori català.

 • Farem una llei de petits municipis que garanteixi la seva viabilitat i que els doni veu institucional.

 • Consolidarem el Consell Català de Petits Municipis, i farem que garanteixi la seva veu i vetlli pels interessos de tots els petits municipis de Catalunya.

 • Donarem més recursos als ajuntaments per reforçar l’autonomia local i perquè puguin impulsar les iniciatives pròpies que considerin més prioritàries.

 • Fomentarem el model de municipi mediterrani, on han de prevaler els espais relacionals, funcionals i de serveis, i on la base social, històrica i el patrimoni siguin respectats i conservats. Alhora garantirem la convivència i la seguretat com condicions indispensables per poder-ne gaudir.

Tu i el teu barri i la teva ciutat

Plantejament marc:

Volem fer ciutats amb barris més habitables i amb més qualitat de vida.

Propostes:

 • Farem espais vitals i barris per conviure, prioritzant la proximitat dels serveis, els espais verds i les activitats de desenvolupament personal o de lleure.

 • Impulsarem noves ajudes destinades a la rehabilitació en general i a obres concretes, prioritzant els recursos a la instal·lació d’ascensors a les de llars on manquen o l’aïllament acústic i tèrmic i altres mesures de foment de la sostenibilitat.

 • Introduirem criteris de sostenibilitat, d’estalvi i producció d’energia en el disseny, la construcció i la deconstrucció d’edificis.

 • Incrementarem els programes de remodelació de barris i introduirem plans específics de revalorització per aquells que estiguin en procés de degradació, amb una atenció especial pels centres històrics de les ciutats.

 • Ampliarem fins a 100 els Plans de desenvolupament comunitari, i actuarem conjuntament amb l’administració local en actuacions integrals (urbanístiques, socials, entre d’altres).

 • Crearem un programa especial per urbanitzacions inacabades o alegals que n’afavoreixi el seu desenvolupament i la millora dels serveis bàsics.

 • Impulsarem de la Xarxa de ciutats mitjanes, amb l’objectiu que assoleixin un paper vertebrador i aglutinador de desenvolupament econòmic i social en les seves àrees d’influència i alhora fomentin l’equilibri del conjunt del territori.

 • Crearem el Consell General Metropolità, amb participació de la Generalitat i de tots els municipis implicats, per coordinar una gestió integral de les diferents polítiques sectorials (aigua, habitatge, energia, transports, urbanisme, residus, entre altres). Per garantir la integració de la regió metropolitana al conjunt del país, aquest ens serà presidit pel Govern de la Generalitat.

 • Potenciarem l’espai metropolità de Barcelona com una gran àrea policèntrica d’innovació i de lideratge econòmic i territorial.

 • Defensarem Barcelona com a capital de Catalunya.

Tu que defenses el territori

Plantejament marc:

Garantirem la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida per a tot el territori.

Propostes:

 • Farem una nova llei de muntanya per promoure’n el desenvolupament i per generar noves oportunitats als seus habitants. Aquesta nova llei potenciarà, entre altres, els plans comarcals de muntanya i l’Institut del Pirineu i la Val d’Aran.

 • Impulsarem les infrastructures de comunicació transversal de les comarques de l’interior, amb especial atenció a les comarques del Pirineu.

 • Impulsarem, amb tots els territoris pirinencs, la Convenció del Pirineu, perquè aquesta àrea tingui reconeixement específic a les polítiques regionals de la Unió Europea.

 • Crearem un programa específic d’empresa i territori per promoure la creació d’empreses sostenibles i adaptades al medi, arreu del país.

 • Promourem nous polígons comarcals per a noves activitats econòmiques.

 • Crearem CIMs (Centres Integrals de Mercaderies) a les 7 regions catalanes.

 • Articularem un nou Programa de desenvolupament rural íntegrament gestionat des de Catalunya.

 • Prosseguirem amb la millora de les infrastructures i serveis de l'espai rural, amb l'objectiu de dotar la seva població d'un millor benestar i qualitat de vida, i d'incrementar-ne la competitivitat de les activitats que s'hi desenvolupen

 • Potenciarem la coordinació de les Agrupacions de Defensa Forestal, per tal que aquestes entitats bàsiques per a protegir el bosc tinguin més capacitat d’acció, disposin de major suport tècnic i millor finançament.

 • Revisarem el Pla Territorial General de Catalunya per a adaptar-lo als nous reptes i les noves possibilitats de la sostenibilitat, de l’economia del coneixement, de la mobilitat, de la logística, entre d’altres.

 • Farem dels municipis i les comarques els ens locals bàsics de Catalunya, i promourem i potenciarem, com a entitats supramunicipals, els Consells comarcals i les 7 regions o vegueries, d’acord amb el territori.

 • Reforçarem el reconeixement específic de les institucions de la Val d’Aran.

 • Promourem una llei electoral catalana, que representi i garanteixi la pluralitat del conjunt del territori i que reforci la participació democràtica.

(...)

Tu i el català

Plantejament marc:

Garantirem el dret de tots els catalans i catalanes a viure plenament en català.

Propostes:

 • Fomentarem el coneixement i l’ús social del català, com a element fonamental per al desenvolupament de la personalitat catalana.

 • Mitjançant el nou Estatut, defensarem que tots els catalans tinguin el deure de conèixer les dues llengües oficials i el dret d’usar-les indistintament d’acord amb la llei, i sense poder-ne al.legar desconeixement amb validesa jurídica.

 • Incorporarem al nou Estatut el reconeixement i el respecte a la unitat de la llengua catalana.

 • Defensarem el català com a llengua oficial a la Unió Europea.

 • Crearem l’Observatori de la Llengua.

 • Garantirem que totes les assignatures universitàries s'imparteixin en català als horaris més demandats pels estudiants.

 • Donarem suport a les pàgines web fetes en català.

 • Potenciarem les classes de català gratuïtes per a tots els immigrants i per a la resta de la ciutadania.

 • Farem el Pla Nacional d’Acollida Lingüística per a la nova immigració, elaborat amb la col·laboració d’entitats i organismes que treballen amb la immigració.

 • Augmentarem les traduccions d'obres literàries i assajos catalans a altres llengües, i d'altres llengües al català.

 • Farem que es tradueixi a la llengua catalana la legislació vigent de totes les branques del Dret així com els manuals que són objecte d’estudi i de consulta per als juristes.

 • Aconseguirem que totes les pel·lícules de cinema es puguin veure doblades al català.

 • Aconseguirem que tots els productes fabricats i comercialitzats a Catalunya s'etiquetin en català.

 • Seguirem potenciant els mitjans de comunicació en català.

 • Ajudarem els espais que programin música en viu en català

 • Incrementarem el suport a les associacions de veïns, culturals i cívico-socials perquè la seva llengua vehicular en totes les seves activitats sigui el català.

 • Potenciarem i defensarem la llengua i cultura araneses amb un major reconeixement legal.

(...)

 

TU, EUROPA I EL MÓN

Índex:

- Introducció
- Tu i Europa
- Tu i Catalunya al món
- Tu i estudiar, vendre o treballar a l’estranger
- Tu i la cooperació

Introducció

Catalunya és una nació, i com a tal té el dret i la necessitat de disposar d’una política internacional pròpia que permeti els catalans i catalanes estudiar, treballar i establir relacions econòmiques o culturals a qualsevol país del món.

L'àmbit natural, històric i geogràfic de Catalunya per desenvolupar les seves relacions internacionals és Europa, i més concretament l'àrea mediterrània. Però Catalunya s’ha caracteritzat també per una gran capacitat de solidaritat vers el Tercer Món, i és per això que des de Convergència i Unió defensarem el desenvolupament d’un model de cooperació propi.

Tu i Europa

Plantejament marc:

Defensarem el reconeixement de Catalunya com a nació a Europa.

Propostes:

 • Defensarem que Catalunya estigui representada directament al Consell de Ministres de la Unió Europea, en els assumptes que són competència de la Generalitat.

 • Defensarem el català com a llengua oficial a la Unió Europea.

 • Els drets com a ciutadà europeu quedaran recollits i garantits al nou Estatut.

 • Defensarem una Europa forta, democràtica, solidària, més compromesa a nivell internacional i més respectuosa amb la pluralitat de pobles que la configuren.

 • Proposarem la creació del Senat Europeu, com a cambra territorial amb representació de les nacions i regions d'Europa.

 • Defensarem que Catalunya sigui circumscripció electoral europea.

 • Construirem un espai de cooperació transfronterera a la Mediterrània Nordoccidental.

 • Impulsarem la presència d’estudiants i professors catalans a Europa i l’acollida d’universitaris d’arreu.

 • Crearem una Oficina Catalunya-Europa en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya, i intensificarem el procés d’integració europea mitjançant, entre altres, convenis de col·laboració amb les universitats de la resta d’Europa que facilitin les dobles titulacions i els intercanvis.

Tu i Catalunya al món

Plantejament marc:

Situarem Catalunya al món, amb una política internacional pròpia, prioritzant Europa i l'àrea mediterrània com a espai de les nostres relacions internacionals.

Propostes:

 • Crearem la Conselleria de Relacions Exteriors.

 • Obrirem noves oficines de la Generalitat arreu del món, cobrint així tots els punts d'interès polítics i econòmics de Catalunya a nivell internacional.

 • Farem que Catalunya estigui representada a la UNESCO i en organismes internacionals que afectin a les competències de la Generalitat.

 • Potenciarem les relacions polítiques i culturals amb els països de l’Àrea mediterrània per enfortir els lligams i crear consciència de pertànyer a un espai comú.

 • Demanarem que Barcelona sigui la seu d’un nou organisme d’àmbit mediterrani que tingui com a objectius bàsics el foment de la cultura de la pau, la mediació en els conflictes i els intercanvis socials i culturals entre els països del mediterrani.

 • Reconeixerem els Casals catalans com a representants de Catalunya al món.

 • Reforçarem la participació institucional dels Casals catalans al món, donant noves atribucions al Consell de les Comunitats Catalanes a l'Exterior.

 • Incorporarem a la nova Llei electoral catalana la possibilitat que els catalans residents fora de Catalunya tinguin representació directa al Parlament de Catalunya.

 • Crearem un cens de catalans i catalanes que viuen fora de Catalunya per facilitar informació sobre aspectes de Catalunya i la seva presència al món.

 • Facilitarem el retorn i la reintegració dels catalans residents a l'exterior i els seus descendents que ho vulguin.

 • Oferirem a Europa i al món les nostres propostes en defensa de la diversitat. Encapçalarem la política de les identitats i de la seva convivència positiva i creativa.

 • Traslladarem al món i defensarem valors tan arrelats a la societat catalana com la solidaritat i la pau i vetllarem per un món més just i amb una millor distribució de la riquesa i dels recursos naturals.- Defensarem un model de globalització més just i més humà, assumint els reptes de la Declaració del Mil·lenni i defensant la reforma de l'actual sistema d'institucions internacionals.

Tu i estudiar, vendre o treballar a l’estranger

Plantejament marc:

Facilitarem les tasques dels catalans i catalanes que vulguin realitzar activitats fora de Catalunya, i fomentarem el lligam amb el país dels catalans que viuen fora.

Propostes:

 • Amb el Programa "Coneix el món" facilitarem els intercanvis internacionals per a persones de totes les edats i fomentarem i ajudarem les persones que vulguin realitzar cursos formatius fora de Catalunya.

 • Farem que totes les persones que ho vulguin, puguin realitzar activitats formatives i socials, a qualsevol país d’Europa, com a mínim un cop a la vida.

 • Crearem un programa d’ajut al professional retornat, per facilitar-li la reincorporació laboral a Catalunya.

 • Impulsarem la creació d’una Xarxa de Catalans al món, per facilitar el coneixement mutu amb una atenció especial en l’àmbit professional i acadèmic.

 • Crearem un servei específic d'atenció personalitzada als estudiants i catalans residents a l'estranger, per facilitar informació i donar suport i assessorament en les gestions administratives.

 • Promourem l’expansió internacional de les universitats catalanes i fomentarem convenis que facilitin les dobles titulacions i els intercanvis.

 • Crearem noves xarxes de suport comercial arreu del món.

 • Promourem convenis i protocols a nivell regional (amb Europa i Amèrica com a continents prioritaris), per incrementar el reconeixement dels catalans a l'estranger i el seu desenvolupament professional, empresarial o acadèmic.

Tu i la cooperació

Plantejament marc:

Desenvoluparem un model propi de cooperació, amb Àfrica i Sudamèrica com a principals destinataris.

Propostes:

 • Treballarem per que Catalunya sigui la seu de l’Agència Europea de Cooperació Internacional.

 • Incentivarem la relació entre les institucions públiques i privades en matèria de cooperació, instaurant canals de comunicació que facilitin la feina conjunta, l’optimització de recursos i una resposta real a les problemàtiques socials.

 • Establirem noves línies d’ajut per a aquelles entitats no lucratives, especialment les que disposen de menys recursos, orientades a garantir els recursos administratius i logístics de les ONG’s.

 • Donarem suport material i logístic als cooperants catalans que es trobin arreu del món.

 • Treballarem, entre altres, amb empreses, sindicats, universitats i col.lectius professionals en programes especialitzats de cooperació.

 • Col·laborarem amb les agències de Nacions Unides, amb la Unió Europea, amb organismes multilaterals i amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, aconseguint el màxim impacte i la multiplicació dels recursos catalans.

 • Enfortirem la solidaritat de Catalunya per mitjà d’accions de sensibilització.