TU I LA FORMACIÓ

Índex

- Tu i l’educació dels teus fills i filles
- Tu que ets mestre/a o professor/a
- Tu i la formació professional
- Tu i la formació al llarg de la teva vida
- Tu i la universitat
- Tu i la Societat de la Informació i el Coneixement

 

Introducció

El progrés i benestar de Catalunya es fonamenta i s’ha de fonamentar d’una manera molt principal en el pilar de l’educació. L’educació en totes les seves manifestacions –educació infantil, escolarització obligatòria, universitat, formació professional, formació continuada– és un dret de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes i ha de ser d’accés universal.

En l’escenari del segle XXI, la creació i transmissió del coneixement seran el factor clau de la riquesa i fins i tot de la subsistència dels pobles i les nacions. El nostre país aspira a estar en la primera línia, i és conscient que això només és possible amb totes les eines de govern que facilitin l’articulació d’un sistema educatiu i de recerca mixt –públic i privat– de qualitat, que formi en coneixements i valors a la nostra ciutadania. Aprendre i aprendre a aprendre és un repte indispensable al llarg de tota la vida.

Tu i l’educació dels teus fills i filles

Plantejament marc:

Farem una Escola Catalana de Qualitat i garantirem la lliure elecció de centre per part dels pares.

Propostes:

 • Ens dotarem de la Llei catalana d’Educació, que permetrà l’efectiu exercici de les competències pròpies i la protecció eficaç del dret de tothom a rebre una educació de qualitat, cohesionadora i integradora de tots els àmbits del coneixement, des de la llar d'infants, als nivells superiors de l'ensenyament i a l'educació permanent.

 • Garantirem la plena escolarització de la població des dels 3 als 18 anys, per transformar la societat del futur en una societat del coneixement, més qualificada, justa i solidària.

 • Garantirem a les famílies la lliure elecció de centre docent i la gratuïtat de l’educació infantil, primària i secundària obligatòria, mitjançant un finançament suficient de la plaça escolar, sigui pública o concertada.

 • Continuarem construint un nou centre docent de la Generalitat per setmana en els propers quatre anys.

 • Avançarem en la creació de llars d’infants a tot el territori, sufragant el 50% del cost de la seva construcció i garantint els nivells de qualitat educativa.

 • Establirem noves línies d’ajut per a les llars d’infants sense afany de lucre.

 • Implantarem el pla general d’aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola catalana, amb la seva introducció gradual com a llengua vehicular d’una àrea curricular.

 • Completarem la xarxa territorial d’Escoles Oficials d’Idiomes a totes les comarques de Catalunya.

 • Consolidarem l’estudi de la llengua aranesa i la seva consideració com a patrimoni lingüístic de la nostra societat.

 • Proveirem xecs-llibre per a l’adquisició de material escolar a l’inici de curs i beques de menjador en funció dels ingressos ponderats de la unitat familiar.

 • Establirem la gratuïtat del transport escolar per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) que no tenen escola al municipi on resideixen.

 • Dotarem els centres de més ordinadors i material informàtic. Tots els ordinadors dels centres docents estaran connectats a internet per banda ampla. Obrirem una via d’ajuts per a l’adquisició de maquinari informàtic als centres concertats.

 • Impulsarem una oferta educativa telemàtica de màxima qualitat, que a través de l’EDU365.com, permetrà l’ajut i ampliació de coneixements, amb el suport d’un professorat especialitzat.

 • Crearem l’Observatori permanent de l’excel·lència i equitat escolar. L’objectiu del sistema educatiu català també ha de ser garantir el màxim desenvolupament de les capacitats de cada alumne i aconseguir el més alt grau d’excel·lència.

 • Implementarem el Pla director de l’educació especial per continuar progressant en la integració i en la inclusió de l’alumnat amb discapacitat. Crearem el Consell Assessor de l’Educació Especial, on s’assegurarà la participació de tots els sectors implicats.

 • Oferirem a totes les famílies que tinguin fills o filles amb necessitats educatives especials itineraris educatius adaptats a les seves característiques.

 • Millorarem l’educació en valors com la solidaritat, la convivència o la cooperació, en tots els nivells educatius mitjançant plans de convivència als centres escolars.

 • Potenciarem el Pla d’acollida i integració de la població immigrada en el sistema educatiu català, amb accions adreçades als alumnes i a les seves famílies.

 • Garantirem, mitjançant l’oferta suficient de programes d’iniciació professional, que tots els joves majors de 16 anys obtinguin el graduat escolar o una qualificació professional que l’acrediti per a l’ingrés amb èxit a l’àmbit laboral.

 • Proposarem a la comunitat educativa un nou calendari escolar que afavoreixi el millor aprenentatge dels alumnes i la conciliació amb les exigències laborals del pare i mare.

 • Oferirem suport als pares i mares per a l’aprenentatge dels seus fills i filles a l’escola primària mitjançant el programa “Aprendre en família”, amb material telemàtic, vídeos i cursos.

 • Estimularem la participació de pares i mares en l’educació dels seus fills i filles i establirem ajuts a les associacions per a la constitució d’escoles de pares i mares i la realització d’activitats periòdiques.

 • Instaurarem un programa permanent de prevenció de l’absentisme escolar i conductes de risc que inclourà el seguiment de comportaments individuals, la col·laboració amb els ajuntaments i mesures de correcció.

Tu que ets mestre/a o professor/a

Plantejament marc:

Volem revaloritzar més el paper dels ensenyants davant de la societat, donant-los més incentius, més formació permanent i més autoritat.

Propostes:

 • Consolidarem el prestigi professional i social de mestres i professors/es amb programes directament adreçats a aquesta finalitat (formació, estades a l’estranger) i amb l’enfortiment de les direccions i equips pedagògics.

 • Defensarem l’autoritat i el reconeixement del rol dels mestres i professor/es davant del conjunt de la societat.

 • Treballarem per equiparar progressivament les condicions laborals dels ensenyants dels centres públics i dels centres concertats.

 • Establirem un nou programa de formació permanent per a tots els mestres i professors/es.

 • Dissenyarem una carrera docent per al professorat dels centres públics que estarà estretament lligada a l’avaluació de la tasca docent, a la formació permanent i a l’exercici de càrrecs directius o de coordinació.

 • Invertirem en la formació a l’estranger de mestres i professors/es, amb l’objectiu de millorar el seu coneixement de la llengua anglesa, per tal que puguin fer classe d’especialitats diverses en aquesta llengua.

 • Facilitarem els intercanvis de mestres i professors/es, dins de Catalunya o amb centres docents de l’Estat espanyol i d’altres països. Fomentarem la possibilitat que el professorat català pugui fer estades en centres estrangers de prestigi reconegut.

 • Lliurarem a tots els mestres i professors/es una acreditació que els permetrà, entre d’altres avantatges, accedir gratuïtament als museus i arxius catalans. Aquesta acreditació també permetrà la relació telemàtica dels docents amb la Generalitat.

 • Elaborarem un programa d’atenció preventiva de la salut del personal docent i subscriurem convenis amb els titulars dels centres docents concertats que vulguin participar-hi.

 • S’atribuiran a mestres i professors/es d’especial vàlua i experiència tasques de formació i tutoria dels funcionaris docents en pràctiques, així com la possibilitat d’intervenir en la selecció i avaluació del personal interí, entre d’altres.

 • Reforçarem el paper de l’escola com a unitat de recerca i d’innovació pedagògica, establint ajuts per a la recerca i la innovació.

Tu i la formació professional

Plantejament marc:

Desenvoluparem una formació professional de més prestigi i plenament integrada a les necessitats del mercat laboral.

Propostes:

 • Elaborarem la Llei catalana de la Formació Professional, mitjançant la qual implantarem titulacions pròpies i noves, per donar una millor resposta a les necessitats socials i econòmiques del nostre país.

 • Crearem l’Agència per a la Formació Professional a Catalunya, com a estructura organitzativa de govern de caràcter transversal, en l’àmbit de la formació professional.

 • Implantarem el contracte dual pels estudiants de formació professional, perquè tots els alumnes que vulguin, tinguin un contracte laboral que els permeti estudiar i començar a treballar.

 • Desenvoluparem el Pla General de la Formació Professional de Catalunya amb l’objectiu d’integrar el sistema de qualificació i formació, l’oferta formativa, la informació i orientació i el reconeixement de les competències adquirides per vies no reglades.

 • Implantarem centres educatius de referència que integrin totes les modalitats de formació professional.

 • Fomentarem l’adquisició de coneixements tècnics en llengua anglesa, fent de la formació professional un ensenyament trilingüe.

 • Aprofundirem en els acords amb les Universitats catalanes que permetin accedir a estudis universitaris de primer cicle, amb el reconeixement d’assignatures com a matèries ja cursades.

 • Crearem noves titulacions en l’àmbit de l’esport a Catalunya, així com una carrera professional en l’àmbit dels estudis d’arts plàstiques i disseny, amb correspondència amb els estudis universitaris.

 • Incentivarem els intercanvis amb altres països de la UE per complementar els coneixements tècnics i culturals.

Tu i la formació al llarg de la vida

Plantejament marc:

Farem possible que puguis disposar de 100 hores de formació per cada 5 anys d’activitat laboral, mitjançant un Pacte Social per a la formació al llarg de la vida.

Propostes:

 • Posarem en valor l’aprenentatge no formal obtingut al llarg de la vida professional, a través del seu reconeixement amb noves titulacions.

 • Impulsarem un model de formació contínua i ocupacional propi, d’acord amb els agents socials.

 • Oferirem noves oportunitats de formació amb una àmplia alternativa d’estudis postobligatoris, en modalitat presencial o mitjançant les noves tecnologies.

 • Crearem un programa de formació permanent destinat al món agrari, amb especial atenció a les dones.

 • Potenciarem la formació d’adults, facilitant el seu accés a estudis reglats i obrint nous centres arreu del territori.

 • Continuarem potenciant els cursos d’alfabetització d’adults i de coneixement del català.

 • Oferirem l’aprenentatge de llengües estrangeres a persones adultes, mitjançant cursos on-line tutoritzats.

 • Facilitarem als alumnes i a les persones adultes que es formen la mobilitat entre les diferents branques dels sistemes d’educació i de formació.

Tu i la universitat

Plantejament marc:

Farem de Catalunya el campus universitari europeu de referència a la Mediterrània.

Propostes:

 • Promourem el ple desenvolupament normatiu de la Llei d’Universitats de Catalunya, incrementant al màxim l’autonomia de les nostres universitats i l’acció pròpia de l’administració.

 • Incrementarem, d’acord amb la Llei d’Universitats de Catalunya, els recursos públics destinats a l’ensenyament superior a Catalunya en un 30%.

 • Continuarem implementant el Pla d’Inversions 2001-2006, impulsant-ne un de nou en el seu moment, i dedicant especial atenció, en el context de l’actual model de finançament, als contractes programa, on es marquen actuacions estratègiques i indicadors de qualitat.

 • Establirem una nova programació d’estudis que respongui a les demandes socials, a les noves ofertes i a l’equilibri territorial.

 • Donarem suport als estudis de postgrau de qualitat i promourem la mobilitat dels estudiants i del professorat.

 • Integrarem Catalunya en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, amb la implantació d’una nova estructura de cicles, adaptada al model de Bolonya que impulsa la Unió Europa.

 • Recolzarem les activitats interuniversitàries de l’Institut Joan Lluís Vives, on s’agrupen totes les universitats dels Països Catalans.

 • Establirem processos d’avaluació interns i externs que permetin assolir alts graus de qualitat a tot l’àmbit universitari.- Estimularem la qualitat docent universitària amb ajuts a la innovació.

 • Desenvoluparem una nova política de contractació permanent, alternativa a la tradicional dels cossos de funcionaris de l’estat, i destinarem recursos durant 12 anys al desplegament del Programa Serra-Húnter (contractació anual de 100 professors catedràtics o agregats).

 • Regularem el règim estatutari del personal becari per tal de garantir la seva carrera professional.

 • Implantarem, per mitjà de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, una política de beques i ajuts basada en els mèrits i les capacitats individuals, evitant l’exclusió per raons econòmiques. Exigirem al govern espanyol els traspassos de beques pendents.

 • Fomentarem l’aprenentatge i ús de llengües estrangeres a les activitats universitàries.

 • Consolidarem la International Graduate School of Catalonia, com a eina fonamental per internacionalitzar l’ensenyament superior a Catalunya i atraure els millors estudiants i professionals al nostre país.

 • Crearem una Oficina Catalunya-Europa en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya, i intensificarem, a través de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el procés d’integració europea mitjançant, entre altres, convenis de col·laboració amb les universitats de la resta d’Europa que facilitin les dobles titulacions i els intercanvis.

 • Garantirem els processos de formació, promoció i participació del personal d’administració i serveis, com un col·lectiu essencial per a la qualitat de la universitat.

 • Crearem el Casal Universitari Català com a residència per a professorat visitant.

 • Augmentarem l’oferta de residències universitàries i d’espais d’estudi adequats als estudiants i, a través de les xarxes de biblioteques, crearem punts d’accés als recursos universitaris disponibles a internet.

 • Revisarem l’actual mapa geogràfic d’estudis universitaris, per tal d’assegurar la territorialitat, i oferirem programes flexibles semi-presencials, especialment en els segons cicles.

 • Donarem un nou impuls a l’orientació universitària presencial, telemàtica i a la tutoria universitària. Millorarem l’accés a tot tipus d’informació on-line, facilitant consultes i tràmits.

 • Desenvoluparem aules totalment equipades amb noves tecnologies i farem proves pilots d’innovació lectiva. Impulsarem l’oferta interuniversitària de la Universitat Digital i la connectivitat internacional de les xarxes universitàries catalanes.- Continuarem impulsant l’oferta de la Universitat Oberta de Catalunya per afavorir l’accés als estudis superiors de les persones arreu del país, especialment aquelles que treballen.

 • Afavorirem el paper de les borses de treball, la formació continuada per a la inserció laboral, les estades en pràctiques a empreses, els programes d’alternança estudis-treball i la col·laboració empresarial.

 • Millorarem la interrelació entre la Universitat i el món empresarial, facilitant les estades de professors universitaris en empreses i la transferència de coneixement i experiència entre els dos sectors.

 • Millorarem les ajudes personals i adaptacions curriculars per a estudiants amb necessitats especials, així com l’accés i el trànsit a les universitats.

Tu i la Societat de la Informació i el Coneixement

Plantejament marc:

Desenvoluparem un model propi de Societat de la Informació i el Coneixement, que garanteixi pel futur una Catalunya hiperconnectada, preparada tecnològicament i a l’abast de tothom.

Propostes:

 • Continuarem estenent la formació digital a tota la població, per tal d’afavorir un país socialment cohesionat. A més d’oferir cursos gratuïts arreu del territori, incentivarem aquesta oferta prioritzant els grups de joves i persones grans que corren el risc de quedar marginades del tren tecnològic.

 • Ampliarem i seguirem estenent el projecte ÒMNIA, de promoció de la formació en l’ús de noves tecnologies, fins a ofertar 250 punts arreu de Catalunya.

 • Ampliarem els punts d’accés públics a Internet, per continuar tenint una de les millors ràtios del nostre entorn i vertebrar una xarxa on, a més de la possibilitat d’accés, hi hagi una activitat difusora i dinamitzadora que augmenti la penetració de les TIC a la població.

 • Treballarem per l’abaratiment dels preus de connexió a internet.

 • Augmentarem els esforços i recursos econòmics dedicats a la implantació efectiva de les tecnologies de la informació i comunicació a sectors claus de la societat catalana.

 • Farem que tota la població catalana pugui accedir a la banda ampla, que els serveis de telefonia mòbil i de radiodifusió cobreixin la totalitat del territori català, i promocionarem la implantació de la televisió i ràdio digitals.

 • Desenvoluparem el projecte Internet2 CAT, per tal de posar els seus serveis i continguts a l’abast de tothom.

 • Implantarem la signatura electrònica avançada i dotarem a tothom d’una adreça electrònica individual (@catalonia.net).

 • Completarem l’AOC (Administració Oberta de Catalunya), per tal de disposar d’una Administració catalana capdavantera, pionera en serveis al ciutadà i totalment en xarxa.

 • Crearem un Centre d’Excel·lència i Recerca en l’àmbit de les TIC de projecció internacional, creat al voltant d’altres especialitzats ja existents (Fundació I2CAT, Centre Tecnològic de Telecomunicacions, IN3, entre altres).

 • Desenvoluparem un sistema de marketplace digital, per posar en contacte emprenedors, inversors i centres tecnològics.

 • Promourem la seguretat a la xarxa i la confiança del consumidor en les plataformes de pagament i col·laborarem en la recerca de nous sistemes.