[info]
     
   
     
       
     
 

Índex:

- Tu i la família
- Tu i casa teva
- Tu i la salut

 

 

TU I LA FAMÍLIA

Índex

- Tu que vols tenir fills o tens fills petits
- Tu i l'organització dels teus horaris
- Tu que ets gran
- Tu que necessites una atenció especial
- Tu i la teva família
- Tu i la prevenció i atenció social a les víctimes de violència domèstica
- Tu que ets jove

 

Introducció

La família és la peça clau de la nostra societat: en les relacions afectives de la persona, en l’educació dels més petits i en el suport als més grans.

Per això, la situarem en el centre i al capdavant de la nostra política social.

 

Tu que vols tenir o tens fills petits

Plantejament marc:

Ampliarem el permís de maternitat i paternitat i introduirem el xec familiar com a sistema d’ajut públic per fomentar la natalitat i la lliure elecció dels pares a l’hora de triar quins suports prefereixen per als seus fills i filles.

Propostes:

 • Ampliarem els permís de maternitat, introduint el permís de paternitat obligatori.

 • Incrementarem els ajuts econòmics directes per a totes les famílies que tinguin fills de menys de tres anys, i a les famílies nombroses amb fills de fins a sis anys.

 • En paral·lel, avançarem en la creació de llars d’infants a tot el territori, sufragant el 50% del cost de la construcció.

 • Entre els ajuts directes i la construcció de noves llars d’infants, farem possible amb 4 anys que totes les famílies que vulguin tinguin accés a una plaça de guarderia.

 • Establirem per a les llars d’infants públiques horaris flexibles i adaptables a les necessitats laborals del pare i la mare.

 • Ajudarem a les famílies amb parts o adopcions múltiples; l’import d’aquest ajut variarà segons el nombre de naixements, podent-se allargar fins que els infants tinguin 3 anys, en casos de necessitat social acreditada, amb la creació del xec per a parts múltiples.

 • Ajudarem a sufragar els costos de les tramitacions d’adopcions i dels acolliments en funció dels ingressos familiars, amb la creació del xec per a acolliment i/o adopció.

 • Donarem suport a les famílies que s’acullin a alguna de les tècniques de reproducció assistida amb la finalitat de tenir un o més fills.

 • Oferirem durant les primeres setmanes als nous pares i mares, un servei de mainaderia per ensenyar les primeres atencions que el nadó requereixi.

 

Tu i l'organització dels teus horaris

Plantejament marc:

Impulsarem un Pacte Social per a les Famílies, que impliqui una nova cultura del temps i el treball, amb l’objectiu de racionalitzar els horaris de manera que veritablement es pugui fer compatible la conciliació de la vida laboral i la familiar.

Propostes:

 • Introduirem la cultura de l'empresa familiarment responsable, amb mesures que fomentin la conciliació de la vida familiar i laboral i la creació de llars d'infants als centres de treball.

 • Promourem el diàleg entre els agents socials per introduir als convenis col·lectius millores que facilitin la conciliació de la jornada laboral amb la vida familiar.

 • Obrirem les escoles des de les 8h. fins a les 19h., tot promovent activitats complementàries i extraescolars, amb ajuts a les associacions de pares i mares d’alumnes.

 • Promourem mesures que afavoreixin que els horaris escolars i laborals siguin més compatibles, racionalitzant els horaris escolars i el període de vacances.

 • Potenciarem la flexibilitat horària laboral als treballadors i treballadores que tinguin a càrrec fills amb una llarga malaltia, persones amb discapacitat o persones grans que requereixin una dedicació especial.

 • Promourem el teletreball com a eina per ajudar a les famílies que volen conciliar la vida laboral i familiar sense perdre oportunitats laborals.

 • Defensarem uns horaris comercials amplis, de fins a 72 hores d’obertura setmanal dels establiments, organitzats lliurement entre els comerciants i els treballadors del sector.

 • I també defensarem que els festius siguin un dret efectiu al descans de tots els que treballen al món del comerç.

 

Tu que ets gran

Plantejament marc:

Volem fer de la gent gran un referent de primer nivell al sí de la nostra societat, garantint unes pensions dignes i potenciant la seva participació activa i la seva formació permanent.

Propostes:

 • Promourem l’augment de les pensions més baixes, en especial les de viduïtat, i la compatibilitat amb el SOVI.

 • Facilitarem que les persones grans que vulguin puguin continuar treballant a temps parcial, i farem que els prejubilats amb pensió puguin compatibilitzar-la amb un sou de fins a 12.000 euros anuals.

 • Crearem l’Institut Català de la Gent Gran, organisme que s’encarregarà de promoure el paper actiu de la gent gran en el conjunt de la societat.

 • Impulsarem el Consell de la Gent Gran de Catalunya com a institució de representació i participació de la gent gran.

 • Aplicarem i desenvoluparem la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran.

 • Crearem el carnet sènior, que facilitarà l’accés a béns i serveis a preu més baix, amb especial incidència en les activitats que promoguin la participació i el dinamisme de la gent gran.

 • Crearem un nou model per als casals de gent gran de la Generalitat, amb més participació i protagonisme de la gent gran, amb presència a totes les comarques i amb més programes intergeneracionals.

 • Promourem l’accés de les persones grans a la formació de nous coneixements (idiomes, noves tecnologies...) i alhora potenciarem les aules d’extensió universitària. Establirem convenis amb institucions universitàries per a facilitar l’accés de persones grans als estudis universitaris.

 • Potenciarem el paper de la dona gran i el seu rol en la societat, incidint en els aspectes de reconeixement social i en la pròpia autoestima.

 • Reclamarem el traspàs a la Generalitat de Catalunya del programa de vacances i de termalisme social per a gent gran, que actualment gestiona l’IMSERSO, i crearem un programa de turisme per a gent gran amb l’objectiu de promoure el coneixement del país i l’intercanvi entre associacions i casals.

 • Impulsarem i afavorirem les obres de millora de l’accessibilitat als habitatges per part de persones grans o amb dificultats de mobilitat, amb especial atenció a la instal·lació d’ascensors.

 • Intensificarem noves formes d’habitatge per a la gent gran. Promourem els habitatges tutelats i assistits per al foment de l’autonomia de les persones grans.

 • Incorporarem la figura del metge geriàtric a tots els ambulatoris.

 

Tu que necessites una atenció especial

Plantejament marc:

Ens proposem eliminar tota marginació social i laboral que pateixen les persones amb necessitats d’atenció especial.

Propostes:

 • Farem una nova Llei de Serveis Socials, que reconeixerà el dret a l’atenció a la dependència.

 • Crearem l’Agència Catalana d’Atenció a la Dependència, per promoure la gestió unificada i garantir l’atenció continuada a les persones dependents.

 • Crearem l’Institut d’Investigació, Formació Permanent i Qualitat en Serveis Socials, per avançar en noves fórmules d’intervenció que permeti la promoció de les persones i la millora constant de l’activitat professional.

 • Seguirem potenciant el programa "viure en família", per donar més suport a les famílies que tenen persones grans dependents o persones discapacitades, amb la creació del xec “viure en família”.

 • Farem que les persones amb dependència que vulguin es puguin quedar a casa, donant-los un suport integral a elles i als seus cuidadors, adaptant els horaris dels serveis de dia, fomentant mesures de respir, mesures d’acompanyament i de formació.

 • Crearem noves plataformes de serveis a domicili per a les persones que necessiten una atenció especial (bugaderia, menjar preparat, neteja, entre d’altres).

 • Per completar el servei de teleassistència, crearem el Servei Bon Dia, que permetrà un contacte telefònic diari per fer un seguiment de les persones grans que viuen soles.

 • Incrementarem l’oferta de places residencials públiques fins arribar a les 30.000.

 • Incrementarem els serveis d’atenció de dia en 1.500 noves places.

 • Universalitzarem els ajuts a les persones dependents amb un grau de discapacitat superior al 75% i que requereixin suport de tercera persona.

 • Donarem suport personal i social per a la integració laboral de les persones amb discapacitats, bé sigui en centres especials de treball o a l’empresa ordinària.

 • Universalitzarem el dret a la gratuïtat de l’atenció diürna per a totes aquelles persones amb discapacitat que viuen a la pròpia llar o a la llar familiar.

 • Farem 1.000 noves places residencials per a persones amb discapacitat psíquica i 600 noves places residencials per persones amb discapacitat física.

 • Estendrem les polítiques d’accessibilitat a tots els àmbits, potenciant el disseny per a tothom com a paradigma de l’accessibilitat total en la vida quotidiana: edificació, urbanisme, comunicació, productes i serveis.

 • Incrementarem els programes d’ajut per a la supressió de barreres en el propi domicili i per a l’adquisició d’ajudes tècniques.

 • Seguirem recolzant l’acció de les entitats que representen les persones amb discapacitat i els seus familiars.

 • Fomentarem el reconeixement legal de la llengua de signes i del sistema oral, per garantir que es compleixin els drets fonamentals de les persones sordes com a ciutadans de ple dret.

 • Els pares i mares dels alumnes amb sordesa o deficiències auditives podran optar lliurement per a l’aprenentatge d’aquests entre el sistema oral, de signes o ambdós alhora.

 • Promourem l’accessibilitat i adaptació dels entorns perquè les persones cegues o amb deficiències visuals puguin desenvolupar les seves capacitats i drets com a ciutadans, posant especial èmfasi en el món educatiu i laboral.

 • Per a les persones amb problemes de salut mental, incrementarem i consolidarem els Serveis alternatius a la llar i els programes de suport al propi habitatge, i ampliarem l’actual oferta de places residencials fins a 1.800 places.

 • Seguirem recolzant l’acció de les entitats que representen les persones amb malaltia mental i les seves famílies.

 • Potenciarem l’Institut Sociofamiliar d’Alzheimer. Posarem en marxa un equipament d’excel·lència que promogui la innovació, recerca i coneixement en l’atenció a les persones amb malaltia d’Alzheimer i les seves famílies.

 • Crearem l’Observatori per a la inclusió a Catalunya, com a eina per a establir actuacions i programes conjunts entre totes les administracions i entitats que actuen per evitar els fenòmens socials que poden provocar actuals i noves situacions d’exclusió.- Seguirem treballant per a la inserció laboral i social de persones i famílies, incrementant els ajuts de la Renda Mínima d’Inserció i desenvolupant del Pla d’inclusió social a Catalunya.

 

Tu i la teva família

Plantejament marc:

Volem que totes les famílies, sigui quina sigui la forma que adoptin, es trobin emparades i es puguin desenvolupar plenament.

Propostes:

 • Estendrem a tot el territori les Oficines d’Atenció a les Famílies, com una eina d’orientació i assessorament.

 • Ampliarem les deduccions fiscals per cada fill a càrrec fins als 18 anys.

 • Proposarem a l’Estat la supressió de l’impost de successions.

 • Farem una Llei de protecció a les famílies nombroses de Catalunya, que desenvoluparà totes les mesures de suport en l’àmbit competencial de Catalunya.

 • Introduirem una quota d’habitatges (15%) de mida més gran (120 m2) per a famílies nombroses, en totes les promocions d’habitatge protegit, siguin públiques o privades.

 • Protegirem les famílies monoparentals amb fills al seu càrrec.

 • Crearem una línia d’ajuda que cobreixi l’impagament de les pensions alimentàries en els casos de parelles divorciades o separades, mentre s’exerceix la reclamació judicial.

 • Universalitzarem el dret i la gratuïtat dels serveis d’atenció precoç fins els 8 anys.

 • Farem una nova Llei de suport, protecció i atenció a la infància i l’adolescència, per tal de millorar-ne el seu desenvolupament personal i la seva protecció actual i futura.

 • Activarem mesures de control relacionades amb la droga i l’alcohol en els entorns escolars i de lleure, en col·laboració amb les associacions de pares i mares d’alumnes.

 • Facilitarem més informació sobre la sexualitat entre els adolescents, particularment per evitar els embarassos no desitjats i les malaties de transmissió sexual.

 • Oferirem a les famílies i els centres educatius mesures de protecció als infants i adolescents davant dels perills d’Internet.

 • Impulsarem l’associacionisme familiar, com a mecanisme de representació dels interessos de les diferents formes de famílies.

 


Tu i la prevenció i atenció social a les víctimes de violència domèstica

Plantejament marc:

Ens proposem eradicar la violència domèstica.

Propostes:

 • Promourem l’enduriment de les penes als agressors, fent, entre altres mesures, que també siguin embargats dels seus béns per reparar el dany causat a les víctimes.

 • Prioritzarem la prevenció i la detecció, desenvolupant accions de promoció positiva de les persones i el seu entorn familiar i comunitari, i accions de resposta immediata quan es presenten indicis de maltractament.

 • Formarem equips de visitadors de famílies per donar servei a barris o zones de risc i detectar maltractaments dels infants, adolescents, dones i persones grans.

 • Garantirem la universalitat i la continuïtat de l’atenció a la víctima de violència domèstica, des que es produeix la urgència fins que aquesta pugui fer una vida plenament autònoma i independent, donant a cada dona l’atenció i el suport que requereixi segons la seva situació.

 • Promourem la coordinació, en un mateix circuit, dels serveis assistencials, cossos policials, professionals de l’atenció psicològica, i tots aquells professionals que intervinguin en l’atenció a les dones víctimes de violència domèstica, per aconseguir un tractament integral, que eviti la victimització secundària.

 • Crearem unitats de valoració de la violència familiar, per tal de poder avaluar la perillositat real de l’agressor des de la primera denúncia de la víctima.

 • Consolidarem, la xarxa de cases d’acollida per aquelles persones que requereixen una atenció i un suport social integral en el seu procés de recuperació.

 • Consolidarem els pisos pont, últim graó del procés de recuperació personal i social de les dones víctimes de violència domèstica. - Formularem un model integral adreçat a les persones grans víctimes de violència domèstica, que concretarem en el Pla d’actuació integral sobre maltractaments a la gent gran a Catalunya.

 • Promourem campanyes de sensibilització social sobre la realitat de la violència domèstica.

 • Crearem l’Observatori de la No Violència dins de l’àmbit de la llar.

 

Tu que ets jove*

Plantejament marc:

Farem més fàcil l’emancipació als joves, situant la formació, la feina i l’habitatge com els tres pilars de la nova política de joventut.

Propostes:

 • Garantirem, mitjançant nous programes d’iniciació professional, que tots els joves majors de 16 anys obtinguin el graduat escolar o una qualificació professional que l’acrediti per a l’ingrés amb èxit a l’àmbit laboral.

 • Implantarem, per mitjà de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, una política de beques i ajuts basada en els mèrits i les capacitats individuals, evitant l’exclusió per raons econòmiques.

 • Impulsarem una borsa de treball per a joves integrada al Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • Prioritzarem la lluita contra la precarietat laboral juvenil, fent que la subcontractació, la figura del treballador autònom i del becari no siguin utilitzades per precaritzar el treball.

 • Plantejarem l’increment del Salari Mínim Interprofessional, fins a situar-lo al nivell que preveuen les recomanacions europees.

 • Farem compatible el treball i l’estudi potenciant els contractes a temps parcial i altres formes flexibles de contractació, especialment per a la gent més jove.

 • Crearem una nova línia d’ajuts destinats a tots aquells joves que vulguin accedir al seu primer habitatge.

 • Incrementarem la construcció d'habitatges de lloguer, destinats als joves, per part de l'Institut Català del Sòl.

 • Intensificarem la informació i educació sanitària especialment dirigida als més joves, mitjançant programes específics i campanyes publicitàries.- Fomentarem la participació de les entitats, en especial les juvenils, en la presa de decisions de totes les administracions.

 • Crearem programes de lleure amb entitats sense ànim de lucre dirigits especialment per a joves.

 • Promourem l'associacionisme educatiu mitjançant una llei que reguli les activitats d'educació en el lleure i doni suport i reconegui la tasca de formació a infants i adolescents que desenvolupen nombroses entitats del país.

(...)

 

TU I CASA TEVA

Índex

- Tu i el teu primer habitatge
- Tu que vols viure a prop dels teus

 

Introducció

Cal considerar l’habitatge com un dret social de primer ordre, i no com un simple mercat regit per la llei de l’oferta i la demanda. I això comporta una intervenció decidida del sector públic, que garanteixi, principalment, l’accés a l’habitatge per als joves i la disposició d’un habitatge digne per a tothom.

Garantir l’accés al primer habitatge, la promoció del lloguer, l’impuls de l’habitatge protegit, la restricció de l’especulació i la rehabilitació d’edificis i la remodelació de barris amb dèficits urbanístics i problemàtiques socials, han de configurar una nova política d’habitatge orientada a garantir-ne l’accés, especialment a la població amb menor nivell de renda.

 

Tu i el teu primer habitatge

Plantejament marc:

Donarem suport als joves que es vulguin emancipar, facilitant l’accés al primer habitatge.

Propostes:

 • Aportarem fins al 20% del cost del primer habitatge, en règim de copropietat, als menors de 35 anys, les famílies nombroses i els discapacitats.

 • Desenvoluparem directament sòl per construir 60.000 habitatges, promourem directament 20.000 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i prioritàriament per a gent jove i posarem a disposició de les cooperatives d’habitatge sòl per construir 5.000 habitatges de protecció oficial més.

 • Concedirem microcrèdits per a la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer per a joves.

 • Impulsarem les "Borses Joves d’Habitatge", amb l'objectiu de facilitar l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer en condicions més favorables que les que ofereix el mercat i, alhora incentivar els propietaris a posar els seus pisos de lloguer a disposició dels joves.

 • Consolidarem el programa Prolloguer, que pretén l'adquisició de pisos de propietaris particulars per destinar-los a lloguer, fent-se càrrec de la rehabilitació si és necessari.

 • Llogarem habitatges buits, amb garantia de cobrament per als propietaris, amb la finalitat de rellogar-los a joves a preus assequibles.

 • Fomentarem convenis amb Ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per ofertar habitatges de lloguer per als joves.

 

Tu que vols viure a prop dels teus

Plantejament marc:

Volem fer compatibles el fet disposar d’un habitatge digne i poder escollir el lloc per viure.

Propostes:

 • Equipararem les deduccions fiscals, especialment l’IRPF, dels lloguers al règim d’adquisició d’habitatge.

 • Establirem un sistema d’ajuts al pagament del lloguer per a aquelles famílies que es troben en situació d’alta vulnerabilitat social i no poden fer front a la totalitat del cost del lloguer.

 • Construirem habitatge protegit arreu del territori de Catalunya i n’ampliarem el concepte a qualsevol habitatge- nou o de segona mà - que respecti els preus màxims de venda i que estigui destinat a la població amb ingressos per sota de les 3,5 vegades el salari mínim interprofessional.

 • Establirem una sola zona a Catalunya amb el preu màxim de venda possible de protecció oficial, amb un increment d’aquest preu en un 40%, un 20% o un 10% en municipis singulars.

 • Prioritzarem que els plans urbanístics recullin les noves realitats. Han d’establir els aprofitaments i el nombre d’habitatges per hectàrea, de tal manera que el resultat no generi un metratge mínim per habitatge molt superior a la superfície realment necessària per a cada tipus d’habitatge.

 • Potenciarem, d’acord amb els ajuntaments, les revisions dels plans generals d’ordenació urbana i la formulació de PAUMs per tal d’adaptar-los a la nova legislació urbanística i facilitar la producció de sòl destinat a habitatge de protecció oficial.

 • Per fomentar la constitució de patrimonis públics de sòl, proposarem la modificació de l'actual legislació sobre valoració del sòl, així com de la legislació sobre expropiació forçosa.

 • Impulsarem una nova regulació de suport a l'habitatge protegit que permeti la subvenció directa als promotors per garantir la cobertura del diferencial del cost del sòl en la construcció de l'habitatge de protecció oficial.

 • Defensarem l’aplicació de l'IVA superreduït (4%) a qualsevol modalitat d'habitatge de protecció oficial.

 • Promourem la declaració d'exempció per a les subvencions rebudes en l'adquisició d'habitatge de protecció oficial.

 • Quant als preus màxims de venda o lloguer, coneguts com a “mòduls”, establirem sistemes de fixació automàtica segons els increments de costos del sector. També aplicarem procediments similars per a la posada al dia dels ingressos familiars.

 • Fomentarem les entitats de mediació social i creació de serveis de mediació per facilitar el suport als sectors més vulnerables del mercat.

 • Fomentarem les cooperatives d'habitatge i la seva reglamentació.

 

 

TU I LA SALUT

Índex

- Tu i el teu metge/metgessa
- Tu i la informació i protecció de la salut
- Tu davant de la malaltia
- Tu que ets professional de la salut
- Tu i la teva alimentació

 

Introducció

La millora de la qualitat de vida dels catalans i catalanes ha estat i seguirà sent el principal objectiu del nostre sistema sanitari. És així com aquest sistema representa un dels pilars de l’Estat del Benestar. Ha demostrat ser eficaç i estar al servei de tots els ciutadans i s’ha convertit en un model capdavanter i de referència. Ara ens cal millorar tot el que s’ha assolit i intensificar-ho, avançant en la investigació i en la prevenció, fent la sanitat més moderna, accessible i propera, millorant el seu finançament, continuant amb el desplegament de la xarxa hospitalària i la bona gestió dels recursos i incentivant els professionals sanitaris.

Apostem per millorar un model sanitari a l’abast de tothom, d’aprofitament conjunt de la xarxa pública i de la d’iniciativa i gestió privada, que integri l’educació sanitària, la protecció de la salut i la prevenció de malalties, l’assistència, la rehabilitació, la investigació i la docència. Un model que, en definitiva, incorpori els darrers avenços tecnològics, la qualitat de la medicina, un alt índex d’eficiència i el tracte humà i proper a la gent de metges, personal d’infermeria i professionals sanitaris, i on el ciutadà sigui el nucli central de totes les actuacions.

 

Tu i el teu metge/metgessa

Plantejament marc:

Establirem la lliure elecció de metge i de centre hospitalari, per facilitar un tracte més personalitzat.

Propostes:

 • Aproparem encara més els serveis sanitaris a tots els ciutadans i ciutadanes amb més centres d’atenció primària i consultoris locals a tot el territori, i amb noves inversions als centres hospitalaris.

 • Facilitarem la lliure elecció del metge de capçalera, pediatre i centre hospitalari.

 • Farem possible que tothom pugui obtenir una segona opinió mèdica.

 • Compensarem fiscalment les despeses en assegurances mèdiques.

 • Facilitarem els serveis l’odontologia i ortodòncia a col·lectius de risc més desfavorits.

 • Crearem un nou pla específic d’atenció a la gent gran, amb l’atenció sociosanitària integral com a principal eix d’acció.

 • Promourem una atenció integral de la dona, en els vessants educatiu, preventiu i assistencial en el marc territorial del sector sanitari.

 • Implantarem la Història Clínica Compartida, que permetrà millorar la qualitat dels diagnòstics i un millor aprofitament del temps clínic.

 

Tu i la informació i protecció de la salut

Plantejament marc:

Potenciarem una millor informació sobre la salut.

Propostes:

 • Millorarem la informació que reben els pacients i les seves famílies sobre el seu procés clínic i terapèutic per tal que sigui entenedora, flexibilitzarem els horaris per adaptar-los als pacients i eliminarem tràmits administratius i burocràcia.

 • Desenvoluparem l’aplicació de la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària.

 • Promourem i seguirem ampliant les campanyes de vacunació, amb atenció especial al grip i a les persones grans.

 • Impulsarem campanyes informatives sobre hàbits saludables i l’ús dels medicaments.

 • Emprendrem noves accions per lluitar contra el tabaquisme i l’alcoholisme, reforçarem els drets dels no fumadors i instaurarem mesures de sensibilització i conscienciació per limitar-ne el consum.

 • Intensificarem la informació i educació sanitària dirigida als més joves, mitjançant un programa específic que incorpori totes les actuacions sanitàries adreçades a aquest col·lectiu i amb el suport d’un portal d’Internet.

 • Promourem la recerca epidemiològica i clínica sobre els trastorns mentals i avançarem en els estudis sobre la qualitat i eficiència de la prescripció de psicofàrmacs.

 • Crearem una xarxa de mesura de nivells d’emissions electromagnètiques per assegurar que totes elles compleixin els límits establerts legalment.

 • Vetllarem per la salut de les persones que es dediquen a la prostitució i posarem en marxa un pla per garantir la seva salut i la dels altres, especialment per prevenir malalties de transmissió sexual.

 

Tu davant de la malaltia

Plantejament marc:

Establirem nous recursos per ajudar a fer front a la malaltia, situant la salut mental com a primera prioritat.

Propostes:

 • Facilitarem el ràpid diagnòstic de les malalties amb la creació d’unitats d’alta resolució.

 • Desplegarem nous recursos per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties cròniques i de les seves famílies.

 • Continuarem reduïnt les llistes d’espera, establint terminis màxims d’espera en funció de cada patologia i intervenció, tot potenciant les plantilles dels professionals de la salut.

 • Oferirem un major confort hospitalari, amb més intimitat i facilitats d’accés als familiars.

 • Dotarem les farmàcies de mecanismes de comunicació i coordinació amb la resta de professionals de la xarxa assistencial per tal que els ciutadans disposin dels medicaments adients en el moment que ho necessitin.

 • Augmentarem la presència d’experts en salut mental en els centres d’atenció primària, per millorar la detecció i tractament d’aquesta malaltia.

 • Incrementarem el suport social i assistencial als malalts de sida i les mesures educatives i preventives.

 • Consolidarem els programes de prevenció i atenció a les drogodependències i afavorirem la rehabilitació dels afectats.

 • Desenvoluparem l’Agència de Protecció de la Salut.

 • Impulsarem un nou Pla de desplegament de recursos sociosanitaris.

 

Tu que ets professional de la salut

Plantejament marc:

Potenciarem la qualitat dels professionals de la salut, amb més formació i reconeixement, i amb una atenció especial al personal d’infermeria.

Propostes:

 • Promourem la formació continuada i de més alta qualitat dels professionals sanitaris. Impulsarem un nou sistema de motivació i incentivació professional per objectius.

 • Facilitarem la utilització de les noves tecnologies a tots els professionals de la salut.

 • Promourem l’intercanvi de coneixements entre els professionals de la salut amb estades de formació a l’estranger.

 • Farem possible la seva major participació en la presa de decisions i potenciarem els instruments representatius: Juntes clíniques, Juntes facultatives i Juntes d’infermeria.

 • Desenvoluparem les iniciatives incloses en el Llibre Blanc dels professionals de la salut a fi de donar millor resposta a les seves necessitats.

 • En el camp de la recerca, desenvoluparem la carrera professional de l’investigador/a, i implementarem l’estatut del becari/ària, per tal que tingui els mateixos drets que qualsevol treballador.

 • Reforçarem el reconeixement de la funció social dels professionals de la salut.

 

Tu i la teva alimentació

Plantejament marc:

Més informació al consumidor, més seguretat i més qualitat alimentària.

Propostes:

 • Prioritzarem la seguretat alimentària mitjançant una política integral, que comportarà la participació de les empreses del sector alimentari en la garantia sanitària dels seus productes.- Reforçarem les inspeccions en totes les fases de la cadena alimentària i treballarem coordinadament amb les altres administracions responsables del control sanitari i higiènic dels aliments.

 • Impulsarem un etiquetatge que garanteixi al consumidor informació completa sobre l’origen i el procés d’elaboració dels productes alimentaris fets o comercialitzats a Catalunya, especialment en benefici de les persones diabètiques, les que pateixen al·lèrgies com els celíacs, entre d’altres intoleràncies alimentàries.

 • Fomentarem la formació continuada dels professionals de la manipulació dels aliments.

 • Impulsarem campanyes de sensibilització sobre nutrició i protecció de la salut alimentària, en col·laboració amb les organitzacions de consumidors i usuaris.