[info]
     
 
 
  Propostes de CiU sobre Gent Gran:  
     
 

Índex

Tu que ets gran

Plantejament marc:

Volem fer de la gent gran un referent de primer nivell al sí de la nostra societat, garantint unes pensions dignes i potenciant la seva participació activa i la seva formació permanent.

Propostes:

 • Promourem l'augment de les pensions més baixes, en especial les de viduïtat, i la compatibilitat amb el SOVI.
 • Facilitarem que les persones grans que vulguin puguin continuar treballant a temps parcial, i farem que els prejubilats amb pensió puguin compatibilitzar-la amb un sou de fins a 12.000 euros anuals.
 • Crearem l'Institut Català de la Gent Gran, organisme que s'encarregarà de promoure el paper actiu de la gent gran en el conjunt de la societat.
 • Impulsarem el Consell de la Gent Gran de Catalunya com a institució de representació i participació de la gent gran.
 • Aplicarem i desenvoluparem la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran.
 • Crearem el carnet sènior, que facilitarà l'accés a béns i serveis a preu més baix, amb especial incidència en les activitats que promoguin la participació i el dinamisme de la gent gran.
 • Crearem un nou model per als casals de gent gran de la Generalitat, amb més participació i protagonisme de la gent gran, amb presència a totes les comarques i amb més programes intergeneracionals.
 • Promourem l'accés de les persones grans a la formació de nous coneixements (idiomes, noves tecnologies...) i alhora potenciarem les aules d'extensió universitària. Establirem convenis amb institucions universitàries per a facilitar l'accés de persones grans als estudis universitaris.
 • Potenciarem el paper de la dona gran i el seu rol en la societat, incidint en els aspectes de reconeixement social i en la pròpia autoestima.
 • Reclamarem el traspàs a la Generalitat de Catalunya del programa de vacances i de termalisme social per a gent gran, que actualment gestiona l'IMSERSO, i crearem un programa de turisme per a gent gran amb l'objectiu de promoure el coneixement del país i l'intercanvi entre associacions i casals.
 • Impulsarem i afavorirem les obres de millora de l'accessibilitat als habitatges per part de persones grans o amb dificultats de mobilitat, amb especial atenció a la instal·lació d'ascensors.
 • Intensificarem noves formes d'habitatge per a la gent gran. Promourem els habitatges tutelats i assistits per al foment de l'autonomia de les persones grans.
 • Incorporarem la figura del metge geriàtric a tots els ambulatoris.


 
 
 
  Propostes del PSC-CPC sobre Gent Gran:  
     
 

Objectius

 1. Envelliment actiu en una societat per a totes les edats.
 2. Prevenir i atendre a les persones grans dependents.
 3. Garantir pensions o altres ingressos econòmics dignes a totes les persones grans.
  - En el marc de la legislació estatal, impulsar la revisió de les pensions (sobretot, les no contributives i les de viduïtat, i vetllar per l'increment de les pensions contributives més baixes).
  - Impulsar el debat en relació amb una assegurança a la dependència, a escala europea, d'Estat i de Catalunya, que garanteixi, definitivament, la cobertura universal de serveis de qualitat. La provisió de l'assegurança, sempre de caràcter universal, pot ser pública, mixta pública-privada o privada.

Mesures

Mesures per possibilitar un envelliment actiu

 • El nou govern liderarà la transversalitat en les diferents polítiques, tenint en compte les persones grans.
 • Potenciar des de l'àmbit educatiu una formació en relació a l'envelliment i, en especial, a l'envelliment actiu.
 • Establirem un sistema de programes i beques per a les persones grans que vulguin accedir a qualsevol estudis i a les noves tecnologies.
 • Potenciar els casals per a la gent gran i rescatar-los com a centres socials, sense perdre l'activitat actual però ampliant els serveis i equipaments. Aquests equipaments han de dependre del món local o del sector privat sense ànim de lucre.
 • Reforçar i fer representatiu el Consell de la Gent Garn de Catalunya i que la seva opinió vinculi les decisions del Govern.
 • Crear la figura del Defensor de la Gent Garn lligada a la Sindicatura de Greuges.

Mesures per potenciar els equipaments i les ajudes a la gent gran

 • Liderar el reconeixement dels drets de totes les persones grans a accedir a serveis i prestacions quan arribi la dependència, a través de legislació bàsica a nivell d'Estat i normativa autonòmica.
 • Elaborar un protocol, unificat per a tota Catalunya, que reguli la prestació del Servei Integral Sociosanitari d'Atenció a Domicili.
 • Adoptar el pagament conjunt dels serveis a la gent gran segons el nivell de renda de l'usuari i la valoració de les seves necessitats específiques.
 • Possibilitar que les persones dependents envelleixin en el seu entorn .
  - Estendre, incrementar i adaptar els serveis integrals d'atenció a domicili a les persones amb dependència.
  - Coordinar els diferents serveis existents i equilibrar el sector públic i el sector privat en la provisió del Servei Integral d'Atenció a Domicili.
  - Assegurar l'atenció a domicili o recursos alternatius a la llar que ho requereixi.
  - Garantir un servei de qualitat i, per tant, tenir cura de la formació permanent de les persones que treballen en el Servei Integral d'Atenció a Domicili o/i dels cuidadors familiars o informals.
 • Augmentar la cobertura del servei integral d'atenció a domicili de l'1,7% actual al 6% . I incrementar en un mínim de 5 hores setmanals l'atenció. S'adoptarà una ràtio d'un professional per cada set persones ateses pel Servei Integral Sociosanitari d'Atenció a Domicili.
 • Universalitzar, en quatre anys, el servei de teleassistència, lligat a l'atenció a domicili. Per cada 100 terminals de teleassistència es crearà un nou lloc de treball.
 • Ampliar la xarxa d'habitatges tutelats d'oferta pública. L'oferta actual és de 445 places d'habitatge tutelat, de les quals 323 són d'oferta pública, amb una cobertura mitjana del 0,031%. Afegir un total de 1.000 places d'habitatges tutelats d'oferta pública per arribar a una cobertura mínim del 0'13%.
 • Ampliar el nombre de places de centre de dia d'oferta pública i assegurar el servei de transport als centres de dia. Actualment hi ha 6.730 places de centre de dia, de les quals 2.571 són d'oferta pública, amb una cobertura mitjana del 0,25%. Ampliar, en 4 anys, 2.000 noves places d'oferta pública de centre de dia (a raó de 500 places/any) i arribar a una cobertura del 0,44% (per cada 100 persones majors de 65 anys). Per cada sis places de centre de dia es crearà un nou lloc de treball.
 • Augmentar el nombre de places de residència d'oferta pública. Actualment hi ha 41.996 places de residència, de les quals 16.300 són d'oferta pública, amb una cobertura mitjana de l'1,58%, tot i que molt desigual a escala comarcal. Oferir 10.000 places noves de residència en el període de 4 anys (a raó de 2.500 places l'any), per arribar a una cobertura d'oferta pública del 2,55%. Reservarem el 5% de les places a estades temporals. Per cada tres places residencials es crearà un nou lloc de treball.
 • Ens doterem dels instruments necessaris per a prevenir i detectar el maltractament físic i psíquic de les persones grans.

Mesures per impulsar l'acolliment familiar

 • Desenvolupar i executar la Llei 11/2001 d'Acolliment Familiar, de 13 de juliol. I com a mesura proposem un programa pilot d'acolliment familiar de persones grans com a servei social (actualment hi ha 0 places d'acolliment familiar). Arribar a les 375 places d'acolliment familiar en 4 anys.
 • Potenciar el programa "Viure en Família"
 • Desenvolupar el programa "Viure en família", oferint a les famílies que reuneixin les condicions necessàries un suport econòmic si opten per tenir a casa una persona dependent (un membre de la seva família).
 • Crear 4.000 places per a "Viure en família" en el període de 4 anys (a raó de 1.000 places anuals).
 • Concedir una ajuda anual d'entre 5.400 € i 6.500 €, segons el grau de dependència, per a famílies amb rendes fins a 21.035,42 € bruts anuals que s'acullin a aquest programa ("Viure en Família").

Mesures per afavorir l'arranjament d'habitatges

 • Arreglar una mitjana de 100 habitatges cada any (400 habitatges en 4 anys), 20 dels quals hauran de ser habitatges "d'acolliment familiar". Aquest arranjament ha de contemplar: a) la conservació; b) el correcte funcionament de les instal·lacions (aigua, llum, gas), dels serveis sanitaris i de la cuina; c) condicions higièniques, ventilació, desguassos, condicions de seguretat, evacuació en cas d'incendis i barreres arquitectòniques.
 • Establir un ajuda per arreglar els habitatges de 6.010,12 € per a persones amb rendes baixes.

Mesures complementàries

 • Crear un model sociosanitari d'atenció per a la integració de la xarxa sanitària i social dels serveis per a les persones grans amb dependència.
 • Adaptar el sistema sanitari públic a les demandes de les persones grans, en especial davant de les malalties cròniques. Prioritzar les prestacions socials i sanitàries que permetin retardar la dependència de les persones grans.

Mesures per assegurar unes pensions i ingressos dignes

El nou govern instarà a l'Estat , a les Corts Generals i al Pacte de Toledo a avançar cap a unes pensions dignes per a tothom. Mentrestant, iImplementarem, de forma transitòria, ajuts econòmics a les pensions baixes.

 • Augmentar les pensions més baixes, tendint a assoli entre el 80-100% del Salari Mínim Interprofessional.
 • Augmentar les pensions de viudetat fins arribar al 70% de la base reguladora per a les vídues i vidus que no tenen fills a càrrec i 100% quan tinguin fills a càrrec.
 • La pensió de viudetat serà compatible amb el SOVI.
 • Regular el dret a les pensions per a les parelles de fet.
 • Consolidar i establir un sistema d'ajuts econòmics a les persones amb pensions baixes (inferiors al 80% del Salari Mínim interprofessional). Aquests ajuts tindran caràcter de prestació econòmica per lluitar contra la pobresa i seran transitoris fins aconseguir un pacte de pensions dignes.


 
 
 
  Propostes del PPC sobre Gent Gran:  
     
 

Propostes per a la participació de la gent gran a la societat.

 • Estimularem a Catalunya un canvi cultural a partir del concepte d'una societat per a totes les edats, en què es fomentin les relacions multigeneracionals, els valors que incorporin comportaments cívics i solidaris, i actuarem des de la família, l'educació i les polítiques socials per facilitar una convivència on les persones grans no es sentin excloses.
 • Impulsarem iniciatives i projectes, tant socials com econòmics, sobre la base d'una política d'envelliment centrada en dues direccions: per una banda, estendre i garantir la qualitat de vida de les persones grans, procurant-los un paper més actiu en la societat i, per una altra banda, proporcionar els serveis adequats a les necessitats de les persones amb dependència i les seves famílies.
 • Promourem la creació de plataformes consultives de gent gran, obertes i plurals, canalitzadores d'opinió, amb la finalitat d'incidir en les qüestions que considerin d'importància social.
 • En el marc de la flexibilització de l'edat de jubilació aprovada pel Govern de l'Estat, promourem polítiques adreçades a garantir la possibilitat de perllongar la vida laboral activa. En aquest sentit s'han d'elaborar programes integrals per a treballadors més grans de 60 anys, en col·laboració amb els principals interlocutors socials, i mesures de foment per a la permanència i de finançament de l'autoocupació.
 • Fomentarem l'educació d'adults en les universitats i les aules per a la gent gran, en col·laboració amb organitzacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes en aquest sentit, com a estratègia per ampliar la participació en l'ensenyament i per millorar la formació bàsica, amb l'objectiu de promoure la ciutadania activa.
 • Ampliarem els programes de turisme i d'oci per a la gent gran, diversificant l'oferta tant pel que fa al nombre de dies de torns de vacances com per a les destinacions turístiques, i també promourem una targeta turística, en col·laboració amb els empresaris del sector, que faciliti descomptes especials a les persones grans en determinats serveis d'hostaleria.
 • Difondrem els Drets de les Persones Grans, i en garantirem llur exercici i defensa; tanmateix elaborarem programes de prevenció, de remissió i d'intervenció en situacions de maltractaments de la gent gran, que incloguin instruments de detecció per poder avaluar els riscos en aquestes situacions, establirem les mesures per a evitar-los, i determinarem els recursos de control i el finançament per portar-los a terme

Propostes per a millorar l'atenció de les persones grans

 • Donarem l'opció de triar, cada persona gran i la seva família, entre tots els serveis, d'acord amb les seves necessitats i preferències.
 • Potenciarem la prestació d'atenció integral i continuada a les persones grans que tenen necessitats canviants al llarg del temps; personalitzarem els itineraris d'atenció per adaptar les prestacions assistencials i de suport als canvis que es vagin produint, especialment en les persones en situació de dependència; disposarem de recursos adequats per atendre'ls, d'acord amb les seves necessitats, i també intensificarem la cooperació eficient entre les diferents institucions, les xarxes d'atenció, els agents socials, els professionals, les persones i les famílies; impulsarem la consolidació dels serveis socials i en millorarem la professionalització, i potenciarem les polítiques actives de millora de la qualitat.
 • Elaborarem plans, d'acord amb les noves necessitats socials, que incloguin les necessitats generals i sectorials de la població, les prioritats de cobertura, els models d'atenció, l'afectació de recursos, amb l'objectiu d'establir els nivells mínims de prestacions, garantir l'equitat per evitar desequilibris territorials, i explicitar els mecanismes de coordinació i de concertació amb les entitats i el tercer sector.
 • Incrementar els ajuts i les subvencions adreçats a la formalització de convenis de col·laboració amb associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que tinguin com a objecte l'atenció a les persones grans.
 • Establirem una estreta col·laboració amb els ajuntaments per assolir un nivell d'integració real de serveis entre els tres nivells d'atenció social: primària, especialitzada i sociosanitària.

Propostes d'oferta de serveis a l'atenció primària.

 • Incrementar la cobertura assistencial de l'ajuda domiciliària per a persones més grans de 65 anys, per arribar al 6% d'aquesta població durant els propers 4 anys.
 • Desgravar les despeses per contractació d'assistència de personal que col·labori en la cura de les persones grans, per ajudar les famílies que, pel fet de tenir persones al seu càrrec, necessitin contractar algun servei de suport per atendre'ls en el seu entorn afectiu.
 • Promourem programes de solidaritat intergeneracional, mitjançant els quals joves voluntaris col·laborin en l'atenció a la gent gran, fins i tot de la que resideixi en el seu propi domicili.

Propostes d'oferta de serveis a l'atenció especialitzada.

 • Facilitarem l'opció de triar, cada persona gran i la seva família, entre tots els serveis, d'acord amb les seves necessitats i preferències, mitjançant el lliurament d'un xec-residència perquè totes les persones grans que ho desitgin puguin elegir la residència que prefereixin entre les residències privades que s'adhereixin al programa.
 • Estimem necessària la creació de 1.500 places en els centres de dia, i incrementarem llur horari d'atenció. Així facilitarem a les persones grans que puguin romandre en el seu entorn. També crearem 9.000 noves places residencials per incrementar la cobertura de les necessitats de la gent gran, i avançar cap a la mitjana de 500 places per cada 10.000 habitants. Així facilitarem que les persones grans puguin romandre en el seu entorn, i assegurem l'equitat en la distribució territorial dels recursos.
 • Creiem necessari promoure 1.000 noves places en programes d'habitatge tutelat per a persones grans que no tinguin un grau de dependència alt.

Propostes pel que fa a l'atenció sociosanitària

 • Reforçarem i consolidarem les línies assistencials dels recursos sociosanitaris, en el marc del Pla de desplegament de recursos 2000-2005, del Programa Vida als Anys, i incrementarem d'un 20% el nombre de places destinades a llits d'internament, i a places d'hospital de dia; també posarem en funcionament noves unitats d'avaluació geriàtrica ambulatòria i pal·liativa, amb criteris d'equitat, a tot Catalunya
 • Estendrem els programes d'atenció domiciliària programada amb equips de suport, especialment els adreçats a persones amb malalties cròniques, en estat d'immobilització, i a la gent gran de cada municipi, per prestar una atenció sanitària integral a les persones grans que ho requereixin, de manera coordinada amb els hospitals i amb els diversos serveis socials.
 • Potenciarem mètodes d'atenció alternatius, com ara la telemedecina, amb la finalitat de resoldre problemes de salut sense necessitat de desplaçar els malalts, en coordinació entre els diferents nivells assistencials, amb l'objectiu d'apropar l'assistència sanitària als ciutadans amb dificultats de desplaçament, i poder així reduir la institucionalització residencial innecessària. Aquestes millores garantiran el fet de poder mantenir la gent gran dins el seu entorn familiar i social.
 • Aplicarem les noves tecnologies com a instrument de vigilància per millorar l'atenció i l'autonomia de les persones grans, especialment en el seu domicili. I, en aquest sentit, universalitzarem progressivament el servei de teleassistència, a través de l'ampliació dels programes de teleassistència i d'atenció a la gent gran que ho necessiti. Al llarg dels pròxims dos anys pretenem duplicar el nombre de persones ateses mitjançant teleassistència domiciliària.
 • Promourem una política sanitària centrada en la prevenció primària i l'educació de la salut, que incideixi sobre els factors de risc i que promogui els hàbits saludables, amb la finalitat de millorar l'esperança de vida sense incapacitat i evitar la dependència; reemplaçarem així el sentiment d'envellir amb una acumulació de capital humà i social.
 
 
 
  Propostes d'ERC sobre Gent Gran:  
     
 

Millorar la qualitat de vida de la gent gran

PENSIONS

Objectius

 1. Garantir que les pensions estiguin en relació al nivell de preus diferencial de Catalunya respecte l'estat espanyol, per tal d'assegurar els mínims per una subsistència digna.
 2. Aconseguir un millor tractament fiscal per a les persones que reben pensions de viduïtat i orfenesa.

Mesures

 1. Complementar les pensions més baixes, pensions assistencials no contributives i contributives inferiors al SMI, amb un complement anual fix, a fi de garantir el poder adquisitiu atès el nivell d'IPC diferencial de Catalunya respecte Espanya.
 2. Proposar l'equiparació fiscal les pensions d'orfenesa a les anualitats per aliments percebudes pels pares en virtut de decisió judicial, per tal de ser considerades com a rendes exemptes a efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 3. Plantejar la creació una deducció a la quota íntegra estatal de l'IRPF per despeses en custòdia de fills i persones dependents a càrrec equivalent al 15% de les esmentades despeses, amb el límit de 142 euros anuals per declaració.
 4. Proposar la creació dels mecanismes necessaris perquè els vidus i vídues en actiu declarin, en l'IRPF, els ingressos en concepte de Pensió de Viduïtat a part de la declaració dels propis rendiments de treball.
 5. Plantejar la introducció de mesures en l'IRPF tendents a disminuir la pressió fiscal de les pensions de viduïtat, a través de l'establiment o bé d'un barem específic de tipus impositius per a la pensió de viduïtat, adequat en funció de cada pensió i situació familiar de les persones físiques d'aquest col·lectiu, o bé d'una desgravació específica.
 6. Crear una deducció a la quota íntegra autonòmica per despeses en custòdia de fills i persones dependents a càrrec equivalent al 5% de les esmentades despeses, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb el límit de 47 euros anuals per declaració.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Objectius

 1. Garantir que la gent gran podrà viure a casa seva, en condicions dignes, mentre que el seu nivell de dependència els ho permeti.
 2. Adequar l'assistència sociosanitària als processos de senilesa.

Mesures

 1. Realitzar un pla que estudiï les necessitats actuals i les emergents derivades de l'envelliment de la població catalana per crear les estructures i els recursos necessaris per a la nostra gent gran.
 2. Incrementar les inversions en recursos socials per a la gent gran, ja que els recursos destinats a Catalunya estan molt per sota dels paràmetres mitjans de la UE.
 3. Crear una xarxa de servei d'ajut domiciliari, coordinadament entre el Departament de Benestar i Família i les administracions locals, a fi d'arribar al 15% de les persones majors de 65 anys.
 4. Ampliar la cobertura que dóna el Servei d'atenció domiciliària de les necessitats de la gent gran que viu a casa seva, en aspectes com la bugaderia, els menjar a domicili, la companyia, etc.
 5. Establir indicadors de qualitat del servei d'atenció domiciliària (SAD) que ha de ser la peça central de l'atenció a la gent gran.
 6. Garantir una xarxa de pisos tutelats o de residències per a aquelles persones que tinguin un nivell alt de dependència.
 7. Millorar les infraestructures assistencials, pel que fa a residències geriàtriques i centres de dia públics.
 8. Adreçar a les persones amb més dependència a recursos com els centres de dia, pisos tutelats o residències, atansant-nos a les ràtios de la UE.
 9. Garantir la qualitat de les residències a partir del control d'estàndards de qualitat i millorar els sistemes d'inspecció de les residències geriàtriques.
 10. Realitzar conjuntament amb els ajuntaments un pla de recursos i un pla de finançament quinquennal que respongui a les necessitats reals de la gent gran (residències, atenció domiciliària, habitatges tutelats, centres de dia…).
 11. Implantar definitivament les ABS reformades en tots els municipis, a fi de millorar l'assistència sanitària a la gent gran.
 12. Crear centres de curta estada per a malalts, a fi que els familiars que en tenen cura puguin gaudir d'un temps lliure anual.
 13. Elaborar plans d'actuació per a la gent gran que siguin integrals des de cada administració i per tant estiguin coordinats entre els diferents Departaments de la Generalitat implicats (Benestar i Família, Sanitat, Treball, Cultura) i en el cas dels ajuntaments per les diverses regidories.

PARTICIPACIÓ I LLEURE

Objectius

 1. Facilitar que la gent gran pugui ser activa i participativa, en funció de les seves capacitats
 2. Garantir a la gent gran les seves vacances, amb una gestió transparent i de qualitat.

Mesures

 1. Crear un sistema propi de viatges adreçats a la gent gran, substituint l'actual IMSERSO. Mentre que aquesta estructura no es creï, la Generalitat haurà de reclamar aquesta competència a fi de millorar els barems d'adjudicació de places, amb una visió més social (ajudant, en funció dels nivells de renda i de les pensions que es percebin, els col·lectius més desfavorits) i amb més transparència (publicació de la concessió de places).
 2. Potenciar la pràctica de l'esport per a la gent gran, amb l'objectiu de mantenir la seva condició física i l'aspecte de relació i d'integració social que comporta.
 3. Implicar la gent gran en la vida quotidiana i especialment en la vida activa participativa i amb activitats formatives.
 4. Potenciar els canals de participació de la gent gran que han de ser normalitzats, implicant preferentment l'intercanvi generacional.
 
 
 
  Propostes d'ICV-EA sobre Gent Gran:  
     
 

El model d'IC-V

Per nosaltres, IC-V, les polítiques adreçades a aquests col·lectius s'ha de basar, com la resta de polítiques de serveis socials, en el principi de responsabilitat pública, tant en la previsió de les necessitats com en la gestió de les solucions per solventar les mateixes. I sempre des dels principis de solidaritat i equitat,

Les polítiques adreçades a la gent gran no han de ser simplement assistencials, sinó que han d'anar adreçades també a la millora de la qualitat de vida, posant l'accent en els aspectes de dinamització i participació social, atenent també la formació, la promoció de la cultura i l'oci, promovent el voluntariat social i cívic i, la solidaritat com a mecanisme d'integració i cohesió social, fomentant la participació en els diferents àmbits cívics, de gestió i programació d'equipaments, de seguiment de programes i serveis de salut, o estenent programes intergeneracionals de relació i intercanvi.

ICV-EA aposta per un model d'atenció a la gent gran definit a partir dels següents principis:

 • Autonomia personal: La gent gran ha de tenir el dret a viure i envellir a casa, amb tot el que això pugui implicar de serveis d'atenció integral domiciliària. Les persones grans en situació de dependència han de poder gaudir d'uns serveis de proximitat que promoguin la màxima autonomia personal i inserció comunitària possible.
 • Universalitat. L'accés de les persones grans als serveis de proximitat ha de ser un dret social de ciutadania. L'oferta de serveis ha de garantir l'accés de tothom sense discriminacions per motius econòmics, de situació familiar, de gènere, d'orientació sexual o de cap altre tipus.
 • Oferta diversificada i flexible amb la xarxa pública com a eix vertebrador: Atorgar prioritat al desplegament d'una infrastructura pública de serveis per a la gent gran, a partir de criteris de reequilibri i equitat sociterritorial. Això, però, no ha d'implicar el monopoli de l'oferta pública ni la uniformitat dels serveis. Cal impulsar i regular la iniciativa social, establir concerts que garanteixin nivells elevats de qualitat. I cal dissenyar una oferta altament sensible a les situacions i les necessitats de cada persona.
 • Participació i corresponsabilitat. La política d'atenció a la gent gran ha de comptar amb la participació activa de la gent gran, de forma personal i a través de les seves organitzacions. La resta d'agents socials s'han d'implicar també en el compromís de prioritat per a la gent gran. D'igual forma, cal impulsar la implicació de les persones grans en espais intergeneracionals de participació ciutadana. Finalment, la Generalitat i els governs locals han d'establir espais de col·laboració i corresponsabilitat en el disseny i la gestió de les polítiques de gent gran.

La Xarxa de Serveis per a la Gent Gran

 • Política potent de creació de serveis d'atenció domiciliària, d'habitatges amb serveis i de centres de dia que garanteixin el dret a viure i envellir a casa. Volem, entre d'altres actuacions, passar "de les 1.852.233 hores anyals actuals dels serveis d'atenció domiciliària a 9.200.000 hores". per arribar en el termini de quatre anys a una cobertura mínima del 4 %, tenint en compte les diverses intensitats de la prestació en funció del grau de dependència.
 • Potenciació dels serveis de telealarma i teleassistència i un programa d'adaptacions dels habitatges de la gent gran per tal d'adaptar-los a les noves necessitats derivades de l'envelliment.
 • Política de residències assistides i mixtes, com a opció per a les persones grans en situació de dependència. Per fer això, establirem un pla de creació de places residencials de responsabilitat pública per a la gent gran amb un ritme de 1.250 places anuals durant els propers 8 anys (el que fa un total de 10.000 places). D'aquesta manera, s'aconseguiria que, el 65 % de les persones majors de 65 anys que necessiten una residència i que estan en situació de no poder-la pagar- amb fons propis, disposin d'una plaça pública per poder accedir a aquest dret.
 • Creació del Mapa de Serveis de Proximitat per a la gent gran, elaborat de forma participativa i en col·laboració entre la Generalitat i els governs locals, on s'acordi la implantació territorial a partir de criteris d'equitat i reequilibri;
 • Elaboració del Pla Plurianual de finançament de la política d'atenció a la gent gran.

El dret a l'atenció pública s'ha d'articular amb l'opció i el dret de les persones i les famílies a implicar-se en la cura i el suport de les persones grans. ICV-EA pren el compromís d'impulsar el suport a les persones i famílies que tenen cura directa de persones grans i depenents. El suport a les persones cuidadores pot articular-se per mitjà de tot un ventall d'iniciatives. ICV-EA proposa prioritzar-ne dues:

 • el temps: el reconeixement a reduccions de jornada i permisos laborals, amb garantia de manteniment d'ingressos;
 • els serveis: serveis que facin possible l'assessorament, l'acompanyament, el descans temporal i el suport personal integral a les persones cuidadores.

La millora dels sistema de Pensions públic

Des d'ICV-EA seguirem en contra de missatges que amb informes tendenciosos i interessats puguin crear dubtes i temors sobre la viabilitat del sistema públic. Volem que es respecti el Pacte de Toledo, que es consolidi i es revisi quan calgui per a millorar el sistema de pensions.

S'ha d'aconseguir que no hi hagi cap pensió per sota del S.M.I. i és urgent revisar i modificar algunes pensions de viudetat.

 1. Cap pensió per sota del S.M.I.
  Concretament i per les contributives, és urgent elevar-les a aquesta cota assenyalada com a mínim, per assolir un nivell de recursos dignes. A través dels acompliments mínims, però amb càrrec als pressupostos de l'Estat tal i com correspon.
 2. Millora de les Pensions de viduïtat
  Per les pensions de viduïtat reclamem l'aplicació urgent de l'acordat 52% de la base de regulació amb caràcter generalitzat i l'accés al 70% a les pensions de baixa quantia i que no comptin en cap altra renta. Encara així hi haurà situacions que aquesta mida no sigui suficient i s'hauran de prestar ajudes complementàries.
 3. La Pensió Bàsica Universal (PBU) per als més grans de 65 anys.

Per assegurar el dret a la seguretat en l'ingrés i a una renda digna i que vellesa, jubilació o viduïtat no siguin mai més a Catalunya sinònim de pobresa, el Parlament de Catalunya haurà d'establir per llei una Pensió Bàsica Universal (PBU) per a tota la població de més de 65 anys, de caràcter individual i permanent, com a nou dret de ciutadania social.

La PBU representarà el mínim d'ingressos bàsics públics als quals tindrà dret individualment qualsevol ciutadà català amb 65 anys o més (en la línia de les pensions universals ja existents a països com Dinamarca, Holanda, Bèlgica, o Canadà): la PBU absorbirà doncs tots els mínims de les pensions actuals, tant contributius com no contributius, òbviament serà complementada, en el cas de les pensions contributives, segons la normativa vigent de la Seguretat Social.

La quantia de la PBU pren com a referència, en una primera etapa, la pensió contributiva mínima per a més grans de 65 anys (400,54 € /mes, el 2003). En una etapa posterior, la PBU adoptarà com a referència el SMI (451,20 € /mes el 2003). Donat que la regulació i gestió de les pensions contributives corre a càrrec de la Seguretat Social, el Govern Català complementarà fins a aquestes quanties totes les pensions per beneficiaris de 65 anys o més que quedin per sota de las mateixes, siguin contributives o no.

Així, el Govern de la Generalitat, en aplicació de la llei de PBU, haurà de complementar, en una primera etapa, les pensions no contributives de vellesa, les assistencials, el SOVI, les de viduïtat i les de favor familiar fins a equiparar-les a la quantia de la PBU (4000,54 €/mes) en aquesta primera etapa. En una segona etapa, el Govern català, en aplicació de la llei de PBU, haurà d'incrementar fins a equiparar al SMI (451,20 €/mes) a) totes les pensions anteriors i totes les contributives (incloses les de viduïtat per a persones amb 65 anys o més) que segueixin estant per sota del SMI, així com universalitzar la cobertura de la PBU estenent-la a totes les persones amb 65 anys o més que no cobrin individualment cap pensió (i tenint present, a l'hora d'aplicar aquesta extensió, els actuals complements per cònjuge a càrrec de les pensions contributives mínimes). Es garantirà. en aquest sentit, que l'efecte global de la PBU sobre la redistribució de la renda sigui sempre progressiu, i que. en les seves primeres fases d'aplicació, arribi prioritàriament a aquells que més la necessiten. D'aquesta manera, la primera etapa es dirigiria a garantir que totes les pensions actuals es situïn por sobre del llindar de la pobresa, mentre que la segona es dirigiria a augmentar aquesta quantia i a garantir una autonomia individual mínima a totes les persones amb 65 anys o més independentment de la seva situació familiar i historial laboral.

El cost net de la PBU (és a dir, el cost afegit a les actuals pensions mínimes per a la població de 65 anys o més, que la PBU hauria de complementar, s'haurà de finançar a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. Aquest cost se situaria entre el 2,8-2,9% dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa al seu calendari d'introducció es poden preveure dos anys per cada etapa. Així doncs, a finals del 2005 cap persona gran de Catalunya estaria per sota del llindar de la pobresa, i a finals del 2007 ningú de més de 65 anys tindria uns ingressos inferiors al SMI.

La jubilació o la vellesa no han d'implicar de cap manera el debilitament del paper social de la gent gran. ICV-EA pren el compromís d'articular la promoció de l'autonomia personal en les polítiques d'atenció a l'impuls d'espais de participació de la gent gran en la societat. La gent gran ha d'esdevenir subjecte actiu en la creació de les seves pròpies condicions de vida dignes. La gent gran ha de tenir protagonisme en la creació de valor social per mitjà de treballs voluntaris, en les relacions afectives, en els processos educatius, en la creativitat cultural i en els espais intergeneracionals de lleure, en la transició a la sostenibilitat, en el disseny dels espais públics, en el teixit associatiu i en el conjunt de processos de participació ciutadana.