[info / serveis d'Internet]
     
 
 
  Propostes de CiU sobre Famílies:  
     
 

Índex


Tu que vols tenir o tens fills petits

Plantejament marc:

Ampliarem el permís de maternitat i paternitat i introduirem el xec familiar com a sistema d'ajut públic per fomentar la natalitat i la lliure elecció dels pares a l'hora de triar quins suports prefereixen per als seus fills i filles.

Propostes:

 • Ampliarem els permís de maternitat, introduint el permís de paternitat obligatori.
 • Incrementarem els ajuts econòmics directes per a totes les famílies que tinguin fills de menys de tres anys, i a les famílies nombroses amb fills de fins a sis anys.
 • En paral·lel, avançarem en la creació de llars d'infants a tot el territori, sufragant el 50% del cost de la construcció.
 • Entre els ajuts directes i la construcció de noves llars d'infants, farem possible amb 4 anys que totes les famílies que vulguin tinguin accés a una plaça de guarderia.
 • Establirem per a les llars d'infants públiques horaris flexibles i adaptables a les necessitats laborals del pare i la mare.
 • Ajudarem a les famílies amb parts o adopcions múltiples; l'import d'aquest ajut variarà segons el nombre de naixements, podent-se allargar fins que els infants tinguin 3 anys, en casos de necessitat social acreditada, amb la creació del xec per a parts múltiples.
 • Ajudarem a sufragar els costos de les tramitacions d'adopcions i dels acolliments en funció dels ingressos familiars, amb la creació del xec per a acolliment i/o adopció.
 • Donarem suport a les famílies que s'acullin a alguna de les tècniques de reproducció assistida amb la finalitat de tenir un o més fills.
 • Oferirem durant les primeres setmanes als nous pares i mares, un servei de mainaderia per ensenyar les primeres atencions que el nadó requereixi.

Tu i l'organització dels teus horaris

Plantejament marc:

Impulsarem un Pacte Social per a les Famílies, que impliqui una nova cultura del temps i el treball, amb l'objectiu de racionalitzar els horaris de manera que veritablement es pugui fer compatible la conciliació de la vida laboral i la familiar.

Propostes:

 • Introduirem la cultura de l'empresa familiarment responsable, amb mesures que fomentin la conciliació de la vida familiar i laboral i la creació de llars d'infants als centres de treball.
 • Promourem el diàleg entre els agents socials per introduir als convenis col·lectius millores que facilitin la conciliació de la jornada laboral amb la vida familiar.
 • Obrirem les escoles des de les 8h. fins a les 19h., tot promovent activitats complementàries i extraescolars, amb ajuts a les associacions de pares i mares d'alumnes.
 • Promourem mesures que afavoreixin que els horaris escolars i laborals siguin més compatibles, racionalitzant els horaris escolars i el període de vacances.
 • Potenciarem la flexibilitat horària laboral als treballadors i treballadores que tinguin a càrrec fills amb una llarga malaltia, persones amb discapacitat o persones grans que requereixin una dedicació especial.
 • Promourem el teletreball com a eina per ajudar a les famílies que volen conciliar la vida laboral i familiar sense perdre oportunitats laboral
 • Defensarem uns horaris comercials amplis, de fins a 72 hores d'obertura setmanal dels establiments, organitzats lliurement entre els comerciants i els treballadors del sector.
 • I també defensarem que els festius siguin un dret efectiu al descans de tots els que treballen al món del comerç.

Tu i la teva família

Plantejament marc:

Volem que totes les famílies, sigui quina sigui la forma que adoptin, es trobin emparades i es puguin desenvolupar plenament.

Propostes:

 • Estendrem a tot el territori les Oficines d'Atenció a les Famílies, com una eina d'orientació i assessorament.
 • Ampliarem les deduccions fiscals per cada fill a càrrec fins als 18 anys.
 • Proposarem a l'Estat la supressió de l'impost de successions.
 • Farem una Llei de protecció a les famílies nombroses de Catalunya, que desenvoluparà totes les mesures de suport en l'àmbit competencial de Catalunya.
 • Introduirem una quota d'habitatges (15%) de mida més gran (120 m2) per a famílies nombroses, en totes les promocions d'habitatge protegit, siguin públiques o privades.
 • Protegirem les famílies monoparentals amb fills al seu càrrec.
 • Crearem una línia d'ajuda que cobreixi l'impagament de les pensions alimentàries en els casos de parelles divorciades o separades, mentre s'exerceix la reclamació judicial.
 • Universalitzarem el dret i la gratuïtat dels serveis d'atenció precoç fins els 8 anys.
 • Farem una nova Llei de suport, protecció i atenció a la infància i l'adolescència, per tal de millorar-ne el seu desenvolupament personal i la seva protecció actual i futura.
 • Activarem mesures de control relacionades amb la droga i l'alcohol en els entorns escolars i de lleure, en col·laboració amb les associacions de pares i mares d'alumnes.
 • Facilitarem més informació sobre la sexualitat entre els adolescents, particularment per evitar els embarassos no desitjats i les malaties de transmissió sexual.
 • Oferirem a les famílies i els centres educatius mesures de protecció als infants i adolescents davant dels perills d'Internet.
 • Impulsarem l'associacionisme familiar, com a mecanisme de representació dels interessos de les diferents formes de famílies.
 
 
 
  Propostes del PSC-CPC sobre Famílies:  
     
 

Objectius

 1. Conciliar la vida laboral i la vida familiar, per donar valor a l'àmbit privat-familiar.
 2. Facilitar la formació de noves famílies.
 3. Reconèixer el valor individual i col·lectiu que tenen els infants.
 4. Possibilitar que les famílies tinguin el nombre de fills/es que desitgin.
 5. Coresponsabilitzar els pares i mares des de la primera infància en l'atenció i educació dels seus fills/es.
 6. Assolir la igualtat d'oportunitats de les dones per accedir al mercat laboral.
 7. Garantir els serveis de suport a les persones amb dependència.
 8. Fomentar el paper de la família com a àmbit de relacions intergeneracionals i intrageneracionals, afavorint la prevenció de qualsevol violència en la llar.
 9. Potenciar la solidaritat familiar i la igualtat de gènere en el si de la família.
 10. Promoure la participació dels membres de la família en la comunitat.

Mesures

Mesures de prestacions econòmiques directes i universals

 • Assignar a cada família, per cada fill/a a càrrec menor de 18 anys, 600 € anuals (50 € al mes per fill/a) amb la possibilitat de capitalitzar-ho en tres anys.
 • Incrementar aquesta prestació econòmica per fills/es a càrrec el 25% per a les famílies monoparentals i per a les famílies amb pocs recursos econòmics, i el 50% per a famílies amb infants discapacitats al seu càrrec.
 • Atorgar una prestació econòmica universal de 300 € per naixement o adopció.

Mesures de promoció del lleure

 • Potenciar l'associacionisme educatiu del lleure.
 • Garantir ajuts econòmics per a famílies amb pocs recursos econòmics pel lleure i les activitats extraescolars.
 • Ampliar l'horari d'obertura de les escoles amb activitats no lectives.

Mesures per potenciar la solidaritat entre generacions

 • Desenvolupar els programes: "Viure en família", amb l'objectiu de facilitar que la persona amb dependència pugui romandre en el seu propi entorn social i familiar habitual, i per al qual es crearan 4.000 places en 4 anys; i el programa pilot d'Acolliment Familiar de les persones grans com a servei social (375 places en 4 anys).
 • Oferir a les famílies que optin per acollir-se a aquest dos programes una prestació econòmica d'entre 5.400 € i 6.500 €, segons el grau de dependència de la persona gran, sense límit de renda pel programa d'Acolliment familiar i amb rendes de fins a 21.000 € bruts anuals pel programa "Viure en Família"(tenint en compte pel seu càlcul la renda familiar disponible).

Mesures relatives a desgravacions fiscals en els impostos propis i els cedits a la Generalitat de Catalunya

 • Adoptar una deducció incrementada en la quota per l'adquisició d'habitatge habitual per part d'una família nombrosa o de joves.
 • Aplicar el tipus reduït quan és tracti d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa o de joves.
 • Aplicar el tipus reduït quan es tracti de la transmissió de l'habitatge habitual a un membre de la família immediata.

Mesures relatives a taxes i preus públics

 • Preveure, en l'ordenació de les taxes i preus públics de la Generalitat, la regulació de les tarifes corresponents (segon diferents criteris: nombre de fills/es de la família; fills/es discapacitats; família monoparental, etc.).

Mesures per millorar els serveis d'ajut a domicili per persones amb dependència

 • Considerar com a dret universal els serveis de suport a totes les persones amb dependència. Aquests serveis estan dirigits a totes les persones dependents i a les famílies per diferents motius (malalties, maternitat, etc.)
 • Prioritzar l'atenció a domicili.
 • Augmentar la cobertura d'assistència a domicili fins arribar a 255 hores anuals; augmentar el nombre d'atesos per arribar a 48.000 atesos anuals; i garantir una cobertura mínima d'ajut a domicili del 6% de les persones grans, més que triplicant el percentatge actual.
 • Garantir els serveis d'ajuda a domicili a totes les persones amb discapacitat que ho requereixin (ampliar a un mínim de 20.000 persones l'atenció a domicili).
 • Reconèixer el dret individual a la prestació social de dependència.

Mesures per afavorir els serveis d'assessorament, mediació i teràpia familiar

 • Garantir en 4 anys la creació de serveis d'assessorament, mediació i teràpia familiar en l'àmbit de l'atenció primària dels Serveis Socials en tot el territori català.

Mesures per conciliar la vida laborar i la vida familiar

 • Revisar els criteris per accedir al permís de maternitat, en particular el dels mesos requerits de cotització a la Seguretat Social.
 • Promoure, afavorir i donar a conèixer l'assumpció voluntària per part de les empreses de les actuacions adreçades a la conciliació de la vida familiar en la línia de la responsabilitat social de les empreses, que propugna la Unió Europea".
 • Introduir en les negociacions de convenis col·lectius més oportunitats de conciliació de la vida familiar i laboral, en referència a:

  - Racionalitzar els horaris de funcionament dels centres productius en benefici d'una conciliació útil per empresa i treballadors.
  - Introduir permisos que facilitin -tant a homes com a dones- l'atenció de les seves responsabilitats familiars, sense que vagin en detriment de la seva competència i estabilitat laboral.
  - Facilitar formes de flexibilitat de caràcter voluntari, reversible i no precari pel compliment de la jornada laboral (horaris d'enrada i sortida, distribució de la vacances, etc) per a les persones ocupades amb responsabilitats familiars.
  - Promoure el còmput anual dels horaris de treball.
  - Incentivar el treball a temps parcial fix, de caràcter temporal-reversible i no precari.

 • Permís de paternitat o de progenitors sols (famílies monoparentals) addicional de 4 setmanes, a les 16 setmanes actuals.
 • Promoure canvis per a la gestió del temps a la vida quotidiana que facilitin la conciliació de les diferents funcions de la família (horaris laborals, escolars, comercials, vacances, etc).

Altres mesures

 • Assegurar la coordinació efectiva dels diferents nivells de l'Administració en les polítiques de suport a les famílies i evitar així la superposició de les actuacions públiques en aquesta matèria.
 • Garantir el pagament de les pensions als fills/es (fons de reserva previst a la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de 2003).
 • Desenvolupar un pla contra la violència familiar.


 
 
 
  Propostes del PPC sobre Famílies:  
     
 


Propostes per a la millora de la qualitat de vida de les famílies

El Partit Popular de Catalunya considera que cal impulsar l'adopció de mesures concretes que millorin la qualitat de vida de les famílies i que facilitin la participació dels seus membres en tots els àmbits de la nostra societat. Per això durem a terme les següents actuacions:

 • Elaborarem un llei de protecció de les famílies nombroses que completi la legislació estatal, tot concretant els beneficis i mesures de suport en els àmbits competencials del Govern de la Generalitat. Ampliarem fins a 600 € anuals les prestacions econòmiques adreçades a donar suport a les famílies amb fills menors de sis anys.
 • Estendrem progressivament les prestacions econòmiques directes per fill a totes les famílies amb infants d'entre 7 i 12 anys, i a les que tinguin fills adolescents d'edats compreses entre els 13 i els 16 anys. Aquesta prestació es farà en forma d'un pagament únic, amb independència dels ingressos econòmics familiars.
 • Ampliarem els ajuts pels conceptes de menjador i transport escolar i activitats de lleure, sobre la base d'una escala establerta en funció de les càrregues familiars i del nombre de membres de la unitat familiar.
 • Establirem nous ajuts per a l'adopció i l'acolliment, que cobreixin fins al 75% de les despeses que hagin pogut ocasionar els tràmits d'adopció i/o acolliment, en funció de les càrregues familiars.
 • Promourem la signatura de convenis sectorials amb les empreses i les entitats concessionàries de serveis públics (aigua, electricitat, gas) per aconseguir un tracte més favorable en el pagament de les contraprestacions que hagin de satisfer les persones que formin part d'una família nombrosa, d'una família amb infants o adolescents a càrrec, o amb persones en situació de dependència.
 • Establir reduccions en les tarifes dels transports metropolitans, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), així com promoure descomptes en el metro i el bus, adreçats de forma especial a les famílies nombroses.
 • Proposarem la creació d'una prestació econòmica, amb caràcter universal, en els casos de part múltiple.
 • Establirem línies d'ajut i de crèdit per a les famílies nombroses que tinguin problemes per accedir a un habitatge.
 • Promourem la construcció d'habitatges de protecció oficial de superfície superior a 90 m2 per atendre la demanda de les famílies nombroses.
 • Farem pública, durant el primer mes de cada any, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els principals mitjans de comunicació, la relació de les taxes i els preus públics bonificats per a les famílies catalanes.

Propostes per al reconeixement del paper de la família com a garant de la cohesió social

 • Impulsar els treballs de l'Observatori de la Família de Catalunya, amb la participació de les Administracions Públiques i de les entitats i les associacions representatives de la família a Catalunya, com a òrgan consultiu, en tot allò que faci referència a l'impuls, l'adopció, la implementació i l'aplicació de les polítiques familiars que es vulguin dur a terme a Catalunya.
 • Fer de la Secretaria de Família un instrument útil i àgil per impulsar i aplicar les polítiques de suport a la família, atribuint-li totes les competències administratives relatives a la coordinació, l'impuls, la difusió, la informació i l'orientació familiar.
 • Ampliar els ajuts per a les famílies amb persones dependents, és a dir, les que tinguin al seu càrrec persones grans o amb discapacitats, atès que en molts casos llur tasca diària supleix mancances dels serveis socials públics, que haurien de ser una prestació de la Generalitat amb caràcter universal.
 • Garantir que els mitjans de comunicació siguin respectuosos amb els drets dels menors, i evitar l'emissió de continguts violents en horaris d'audiència infantil i juvenil.
 • Impulsar l'aprovació i la difusió d'un codi de conducta dirigit als pares i els tutors, basat en pautes de disciplina positiva.
 • Impulsar la participació de la família, a través de les diferents associacions, en els mitjans de comunicació social, tant públics com privats, en funció de la rellevància i la valoració social que té aquesta institució en la nostra societat.
 • Fomentar l'associacionisme familiar amb un programa especial d'ajuts i subvencions i donar participació a les associacions en la definició de les polítiques de família.

Propostes per a l'ajut a les famílies en situació de crisi o de risc d'exclusió social

 • Crear ajuts per al pagament del lloguer dels habitatges de les famílies amb dificultats, que tinguin fills a càrrec, o persones grans en situació de dependència, o que algun dels seus membres estigui en situació d'atur de llarga durada. Aquests ajuts variaran en funció del nivell de renda i de les càrregues familiars i es pagarà amb agilitat i sense demores.
 • Crear i dotar pressupostàriament el fons de garantia de pensions per ruptura matrimonial, d'unions estables de parella o d'aliments, per cobrir l'impagament de les pensions corresponents.
 • Implantar i subvencionar la creació de punts de trobada familiar -espai neutral per possibilitar l'intercanvi en el règim de visites en cas de conflicte familiar- a tot el territori de Catalunya.
 • Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin estat víctimes de la violència domèstica, i també subvencionar les entitats que ofereixin places d'acolliment residencial destinades a cobrir les demandes d'aquest tipus de serveis, d'altra banda cada cop més demanats per les persones afectades.

Propostes per conciliar la vida laboral amb la familiar

Les famílies sovint tenen dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida personal i familiar. Actualment, els horaris de treball no coincideixen, per regla general, amb els horaris escolars ni amb els horaris de molts serveis públics utilitzats per les famílies catalanes.

Davant d'aquestes circumstàncies, el Partit Popular de Catalunya considera que cal incrementar les mesures per fer possible una autèntica conciliació de la vida laboral amb la vida personal i familiar, i per això, complementàriament a les polítiques d'ocupació, des del vessant de les polítiques de família:

 • Liderarem des del Govern de la Generalitat un canvi cultural i estructural a Catalunya amb pautes de capteniment que avancin cap a la paritat real entre homes i dones en tots els àmbits de la vida pública i privada, especialment adreçades a assolir la plena igualtat en les taxes d'ocupació masculina i femenina.
 • Promourem els plans territorials de conciliació horària amb l'objectiu de facilitar als treballadors i les treballadores de Catalunya la conciliació de la vida laboral i familiar amb els horaris escolars dels infants i els adolescents que tinguin al seu càrrec.
 • Impulsarem l'aproximació progressiva entre els horaris laborals i professionals dels pares i les mares amb els horaris escolars perquè puguin gaudir de més temps de convivència en l'entorn familiar.
 • Crearem la qualificació d'"Empresa Familiarment Responsable" per a les empreses que acreditin l'aplicació de mesures i pràctiques que facilitin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar. Aquestes empreses gaudiran de bonificacions fiscals i de beneficis econòmics.
 • Facilitarem l'accés als serveis adreçats a les famílies durant les franges horàries de convivència del nucli familiar.
 • Crearem un servei específic d'atenció i assessorament a les famílies i a les empreses, destinat a promoure mesures de conciliació de la vida laboral amb la vida familiar en l'entorn empresarial, i també facilitarem informació sobre els drets dels treballadors i de les famílies, i sobre el ventall de possibles ajuts i avantatges existents.
 • En el marc dels programes de nous filons d'ocupació, promourem la creació d'empreses de serveis per facilitar a les famílies serveis complementaris per a la cura de les persones que tinguin al seu càrrec.
 • Promourem la reforma de la legislació sobre protecció de menors i adolescents, amb l'objectiu de disposar d'un marc normatiu que permeti fer una aposta decidida per la reeducació dels menors que viuen al carrer, disposant alhora de mitjans humans i materials adequats per prevenir situacions de marginació social.
 • Modificarem l'oferta i els horaris dels diversos equipaments o serveis públics, adaptant-los a les noves necessitats socials i afavorint la conciliació entre la vida laboral i la familiar (biblioteques, ludoteques, guarderies...).
 • Crearem 30.000 noves places d'escoles bressol fins arribar a cobrir el 25% de la població de 0 a 3 anys.


 
 
 
  Propostes d'ERC sobre Famílies:  
     
 

Objectius

 1. Potenciar la família com a xarxa bàsica de cohesió social.
 2. Reduir els obstacles perquè tothom pugui tenir el nombre de fills desitjat.

Mesures

 1. Modificar l'actual consideració d'unitats familiars, que inclourà:
  a) els matrimonis amb fills o sense, en tant que institucions que donen lloc a un vincle jurídic i que originen una comunitat de vida.
  b) les unions estables d'un home i una dona, amb fills o sense, ambdós majors d'edat, que, sense impediment per contraure matrimoni entre si, hagin viscut junts un període de dos anys o hagin acreditat aquesta convivència de la manera que s'estableixi legalment.
  c) les unions formades per persones del mateix sexe que convisquin de manera estable i manifestin la voluntat de constituir-se en la forma que es preveu legalment.
  d) les relacions de convivència de dues o més persones en un mateix habitatge habitual i que comparteixen, amb voluntat de permanència i d'ajuda mútua, les despeses comunes o el treball domèstic, o ambdues coses.
  e) les relacions de convivència constituïdes a partir de l'acolliment d'una persona o una parella gran per part d'una altra persona o d'una parella més jove, que l'accepta en condicions semblants a les relacions entre ascendents i descendents.
 2. Fer aplicables a totes les unitats familiars les disposicions del Codi de Família i, especialment, les normes:
  a) que limiten la disponibilitat de l'habitatge familiar,
  b) de la fixació dels deures del pare i de la mare envers els fills i filles
  c) del favor filii
  d) de la disponibilitat de substituir la intervenció judicial per l'acord de 2 parents més pròxims del fill o filla per resoldre els desacords ocasionals del pare i la mare,
  e) de la prevalença d'aquests últims en la delació de la tutela, respecte a la judicial.
 3. Establir un seguit de prestacions econòmiques de suport a les famílies, amb els següents criteris:
  a) una prestació econòmica universal per infant a càrrec menor de 6 anys, ampliable fins a 8 anys en el cas de famílies nombroses. La quantia d'aquest ajut es podrà incrementar en el cas de famílies monoparentals i nombroses i en cas de fills/es amb discapacitat.
  b) una prestació econòmica universal per naixement o adopció. L'import s'incrementarà successivament a partir del segon fill i en cas de part múltiple o fills/es amb discapacitat
  c) una prestació econòmica universal per persona amb dependència a càrrec.
 4. Ampliar les ajudes per a l'adopció i l'acolliment d'infants.
 5. Establir ajudes per a l'aplicació de tècniques de reproducció assistida.
 6. Establir les següents deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF:
  a) 350 euros per fill/a nascut durant l'exercici.
  b) De la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques pot aplicar-se una deducció: pel 1r i 2n fill/a menors de 18 anys o menors de 23 quan realitzin estudis reglats o estiguin en situació d'atur, que convisquin amb el o la declarant; pel 3r i ulteriors fills/es menors de 18 anys o menors de 23 anys quan realitzin estudis reglats o estiguin en situació d'atur, que convisquin amb el o la declarant. 1r i 2n fills a 250 euros 3r i ulteriors a 350 euros.
  c) De la quota íntegra de l'IRPF pot aplicar-se una deducció equivalent al 15% de les quantitats abonades per concepte de custòdia de fills durant l'exercici.
  d) De la quota íntegra de l'IRPF pot aplicar-se una deducció de 350 euros per cada persona de més 65 anys a càrrec.
  e) Fins la introducció de la gratuïtat de tots els llibres de text i de la resta de material escolar assimilables d'ús obligat per a l'alumnat de l'ensenyament obligatori, de la quota íntegra de l'IRPF pot aplicar-se una deducció equivalent al 10% de les despeses per a l'adquisició de llibres escolars realitzades pel subjecte passiu.
  f) Deduccions per facilitar l'accés a l'habitatge incloent l'adquisició o el lloguer de l'habitatge habitual. Aquestes deduccions seran universals i s'aplicaran a famílies nombroses, joves menors de 32 anys, aturats de llarga durada, persones amb discapacitat i vidus/es de 65 anys o més.
 7. Equiparar les adquisicions mortis causa per la successió entre persones que mantenen una relació paternofilial de fet als efectes de l'impost sobre successions, a les quals correspondrien per als descendents i adoptats o ascendents i adoptants. Es consideren relacions paternofilials de fet les relacions que s'estableixen entre una persona i els fills del seu cònjuge o de la seva parella estable.
 8. Establir reduccions en aquells preus regulats que siguin competència del Govern i dels ajuntaments, tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar i altres col·lectius específics que sigui necessari protegir com ara famílies nombroses, gent gran i persones amb dificultats.
 9. Fixar exaccions i bonificacions en taxes i preus públics que siguin competència de la Generalitat o dels ajuntaments per tal de protegir les unitats familiars. Aquests descomptes o bonificacions se centraran preferentment en els serveis socials, el transport públic i els béns bàsics de consum, el subministrament dels quals constitueixi una prestació del servei públic.
 10. Aplicar per part de l'administració local descomptes en l'IBI, l'impost de circulació i transport públic, entre d'altres.
 11. Satisfer les necessitats de places de l'ensenyament de 0-3 anys en la xarxa pública.
 12. Adaptar els horaris i el calendari de les escoles bressol i dels centres d'ensenyament a les necessitats de la vida familiar i laboral.
 13. Establir activitats complementàries i extraescolars.
 14. Introduir la gratuïtat de tots els llibres de text i de la resta de material escolar assimilables d'ús obligat per a l'alumnat de l'ensenyament obligatori.
 15. Ampliar les dotacions de beques i ajuts per a tots els nivells de l'ensenyament.
 16. Implementar programes per la millora de l'atenció als menors i la prevenció de l'absentisme escolar.
 17. Ampliar la política de subvencions de les despeses de llar d'infants per a famílies en determinades situacions de necessitat social.
 18. Fer possible que tots els treballadors/es disposin de l'oportunitat de conciliar la vida familiar i la laboral mitjançant l'actuació sobre els permisos de maternitat-paternitat i les excedències i reduccions de jornada de treball per cura de menors i de familiar amb dependència a càrrec.
 19. Establir ajudes per afavorir l'excedència i la reducció de jornada de les persones treballadores per la cura de fills/es o familiars amb dependència que es concretarà en:
  a) Prestació econòmica a la persona treballadora que s'aculli a l'excedència o a la reducció de jornada.
  b) Subvenció a les empreses/entitats privades per a la contractació de persones treballadores que substitueixin aquelles que han optat per l'excedència o la reducció de jornada. Aquesta subvenció serà del 100% de la cotització empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes, en una quantia equivalent a la diferència no subvencionada per l'Administració Central.
 20. Introduir mesures de foment i suport a les empreses familiarment responsables.
 21. Adaptar els horaris dels serveis públics a les necessitats de les unitats familiars, estudiant en cada cas concret la seva ampliació, modificació o flexibilització.
 22. Endegar polítiques per fomentar el repartiment de responsabilitats entre homes i dones en l'àmbit de la llar.
 23. Incrementar els ajuts i subvencions adreçats a la formalització de convenis de cooperació amb associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que tenen com a objecte el suport a les unitats familiars.
 
 
 
  Propostes d'ICV-EA sobre Famílies:  
     
 

Les nostres mesures i propostes

Tant els compromisos amb la petita infància, com amb les persones discapacitades i amb la gent gran (que us presentem més endavant) poden considerar-se polítiques de suport a les famílies, des d'una perspectiva que connecta amb els valors de la igualtat, l'autonomia personal i la diferència. Tot i així, existeixen altres dimensions de política familiar que van més enllà i complementen la universalització dels serveis de proximitat, ICV-EA pren amb la societat el compromís de prioritzar-ne tres d'elles: l'establiment d'una Transferència Familiar Directa, les polítiques familiars de temps, en un context molt més ampli de canvi en les relacions de gènere i de feminització de la societat i els Serveis Socieducatius per a la petita infància.

La Transferència Familiar Directa

El Parlament haurà d'establir per Llei una Transferència Familiar Directa (TFD), per a fill/a menor de 16 anys, de caràcter universal i finançada a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

La quantia de la transferència familiar se situaria entre el 20 i el 25% de la Renda Mínima Garantida, és a dir, al voltant d'uns 83 € mensuals. S'establiria una gradació de quantitats en funció del número de fills/es: així doncs, la prestació per al segon fill podria situar-se al voltant de 60 € i la del tercer fill al voltant de 40. Es fixaria una TFD màxima, que podria ser de 200 € mensuals, per famílies amb quatre i més fills/es.

La TFD tindrà un calendari progressiu d'introducció: tant pel que fa a la seva quantia, com pel que fa als criteris d'assignació -en funció dels nivells de renda familiar- fins assolir la cobertura universal.

Les polítiques familiars de temps.

Les famílies necessiten serveis i ajuts econòmics. Però necessiten també temps: temps per compartir, per educar, per l'afectivitat, per donar suport als més febles. Les polítiques de temps hauran d'impulsar la plena participació dels homes en l'àmbit domèstic-familiar i hauran d'implicar tota la societat (ciutadania, poders públics, agents econòmics...). Aquestes polítiques presenten tres instruments clau de concreció:

 1. Els permisos.
  Ampliació del permís de maternitat a un mínim de 20 setmanes. I permís de paternitat de 8 setmanes distribuïdes en dos períodes de 4 setmanes: un simultani al de la mare i un altre al finalitzar el de la mare.
 2. Les reduccions de jornada.
  Ampliació tant dels temps com dels supòsits de reducció de jornada, amb incentius per a l'alternança entre dones i homes (i quan sigui precís la simultaneïtat); ampliació de les reduccions per lactància, per atenció a fills i filles fins els 6 anys, per cura de familiars amb problemes de salut o en situació de dependència, per participació en les AMPAs i els Consells Escolars...
 3. Les excedències.
  Ampliació tant dels temps com dels supòsits d'excedència, amb possibilitat i incentius per a l'alternança entre dones i homes. Possibilitat d'excedència de 3 anys, per atenció a fills/filles menors de 6 anys; i excedència d'1 any per atenció a fills/filles entre 7 i 12 anys. Excedència d'1 any per cura de familiars amb problemes de salut o dependència. Totes amb reserva de lloc de treball.

Els Serveis Educatius per a la petita infància

ICV-EA es compromet a impulsar un model de política d'atenció a la petita infància (de 0 a 3 anys) definida a partir dels principis:

Universalitat i caràcter educatiu. L'atenció a la petita infància s'ha de considerar un dret social de ciutadania i per tant s'ha de garantir l'oferta suficient de serveis El conjunt d'equipaments, programes i serveis oferts en el context de la política d'atenció als infants petits han de tenir un caràcter educatiu escolar i no escolar.

Oferta diversificada i flexible, amb la xarxa pública com a eix vertebrador. Atorgar prioritat a la creació d'una xarxa pública d'escoles bressol equilibrada territorialment, i tot un ventall de serveis complementaris adaptats a les necessitats de les comunitats i els territoris: cases dels petits, espais familiars, espais de joc i de socialització, ludoteques 0-3, casals, i tot amb participació de la iniciativa social.

Participació i corresponsabilitat. La política educativa 0-3 s'haurà d'elaborar de forma participativa amb processos que garanteixin la implicació i el protagonisme de tota la comunitat educativa i la col·laboració entre la Generalitat i els Governs Locals.

Proposem:

 • La creació de 30.000 places d'escola bressol pública. La creació de places públiques de serveis educatius de proximitat.
 • L'elaboració participativa d'un Catàleg integrat de serveis i un Mapa Educatiu Infantil de Catalunya, on s'acordi la implantació territorial, a partir de criteris de reequilibri i equitat, tant de la xarxa pública d'escoles bressol, com de la xarxa pública de serveis educatius de proximitat, complementaris als equipaments escolars.
 • L'elaboració participativa d'un Pla Plurianual de Finançament de la política de serveis educatius de proximitat.
 • Creació dels Consells educatius del 0-3 com a mecanismes de participació ciutadana.
 • Incorporar la presència dels serveis educatius de proximitat en els Projectes Educatius de Ciutat.