[info]
     
 
 
  Propostes de CiU sobre Discapacitats:  
     
 

Índex

Tu que necessites una atenció especial

Plantejament marc:

Ens proposem eliminar tota marginació social i laboral que pateixen les persones amb necessitats d'atenció especial.

Propostes:

 • Farem una nova Llei de Serveis Socials, que reconeixerà el dret a l'atenció a la dependència.
 • Crearem l'Agència Catalana d'Atenció a la Dependència, per promoure la gestió unificada i garantir l'atenció continuada a les persones dependents.
 • Crearem l'Institut d'Investigació, Formació Permanent i Qualitat en Serveis Socials, per avançar en noves fórmules d'intervenció que permeti la promoció de les persones i la millora constant de l'activitat professional.
 • Seguirem potenciant el programa "viure en família", per donar més suport a les famílies que tenen persones grans dependents o persones discapacitades, amb la creació del xec "viure en família".
 • Farem que les persones amb dependència que vulguin es puguin quedar a casa, donant-los un suport integral a elles i als seus cuidadors, adaptant els horaris dels serveis de dia, fomentant mesures de respir, mesures d'acompanyament i de formació.
 • Crearem noves plataformes de serveis a domicili per a les persones que necessiten una atenció especial (bugaderia, menjar preparat, neteja, entre d'altres).
 • Per completar el servei de teleassistència, crearem el Servei Bon Dia, que permetrà un contacte telefònic diari per fer un seguiment de les persones grans que viuen soles.
 • Incrementarem l'oferta de places residencials públiques fins arribar a les 30.000.
 • Incrementarem els serveis d'atenció de dia en 1.500 noves places.
 • Universalitzarem els ajuts a les persones dependents amb un grau de discapacitat superior al 75% i que requereixin suport de tercera persona.
 • Donarem suport personal i social per a la integració laboral de les persones amb discapacitats, bé sigui en centres especials de treball o a l'empresa ordinària.
 • Universalitzarem el dret a la gratuïtat de l'atenció diürna per a totes aquelles persones amb discapacitat que viuen a la pròpia llar o a la llar familiar.
 • Farem 1.000 noves places residencials per a persones amb discapacitat psíquica i 600 noves places residencials per persones amb discapacitat física.
 • Estendrem les polítiques d'accessibilitat a tots els àmbits, potenciant el disseny per a tothom com a paradigma de l'accessibilitat total en la vida quotidiana: edificació, urbanisme, comunicació, productes i serveis.
 • Incrementarem els programes d'ajut per a la supressió de barreres en el propi domicili i per a l'adquisició d'ajudes tècniques.
 • Seguirem recolzant l'acció de les entitats que representen les persones amb discapacitat i els seus familiars.
 • Fomentarem el reconeixement legal de la llengua de signes i del sistema oral, per garantir que es compleixin els drets fonamentals de les persones sordes com a ciutadans de ple dret.
 • Els pares i mares dels alumnes amb sordesa o deficiències auditives podran optar lliurement per a l'aprenentatge d'aquests entre el sistema oral, de signes o ambdós alhora.
 • Promourem l'accessibilitat i adaptació dels entorns perquè les persones cegues o amb deficiències visuals puguin desenvolupar les seves capacitats i drets com a ciutadans, posant especial èmfasi en el món educatiu i laboral.
 • Per a les persones amb problemes de salut mental, incrementarem i consolidarem els Serveis alternatius a la llar i els programes de suport al propi habitatge, i ampliarem l'actual oferta de places residencials fins a 1.800 places.
 • Seguirem recolzant l'acció de les entitats que representen les persones amb malaltia mental i les seves famílies.
 • Potenciarem l'Institut Sociofamiliar d'Alzheimer. Posarem en marxa un equipament d'excel·lència que promogui la innovació, recerca i coneixement en l'atenció a les persones amb malaltia d'Alzheimer i les seves famílies.
 • Crearem l'Observatori per a la inclusió a Catalunya, com a eina per a establir actuacions i programes conjunts entre totes les administracions i entitats que actuen per evitar els fenòmens socials que poden provocar actuals i noves situacions d'exclusió.
 • Seguirem treballant per a la inserció laboral i social de persones i famílies, incrementant els ajuts de la Renda Mínima d'Inserció i desenvolupant del Pla d'inclusió social a Catalunya.


 
 
 
  Propostes del PSC-CPC sobre Discapacitats:  
     
 

Objectius

 1. Defensar la universalitat d'uns drets bàsics per a les persones amb discapacitat (PAD), que s'han d'assolir en el període de dues legislatures, ja que la comunitat es beneficia de la inclusió de les persones amb discapacitat.
 2. Garantir la qualitat de l'atenció i l'equitat com un dret de totes les PAD a ser ateses, com a ciutadanes, d'acord amb les seves circumstàncies i necessitats.
 3. Impulsar la coordinació de serveis com a camí cap a la integralitat que doni resposta a la globalitat de les necessitats de les PAD.
 4. Impulsar la descentralització de serveis i recursos, per desenvolupar el principi de subsidiarietat.
 5. Fomentar la participació, i practicar-la de manera habitual, no tan sols en la planificació dels serveis, sinó també en la seva implementació, control, gestió i avaluació.
 6. Definir, de manera consensuada, indicadors de necessitat i d'activitat, criteris de cobertura i d'avaluació dels serveis necessaris per a les PAD, amb les entitats, ajuntaments i col·legis professionals del sector.

Mesures

Mesures per crear un marc de defensa de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat

 • Elaborar, amb la col·laboració del sector i en els dos primers anys de la propera legislatura, una llei d'atenció i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
 • Establir un catàleg de prestacions i serveis, així com el finançament i els nivells competencials de cada administració.
 • Revisar el dret civil català en matèria familiar i patrimonial per tal de considerar la situació singular de les persones amb discapacitat.
 • Elaborar un programa de prevenció de les discapacitats, a escala de Catalunya, i plans regionals que establiran les accions que s'han de portar a terme. Aquestes accions han de ser avaluables.
 • Crear el marc adequat per al seguiment actualitzat de la situació de les persones amb discapacitat i formular propostes i recomanacions de millora de l'atenció i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
 • Cercar la integració dels discapacitats sensorials i, en el seu cas, reconèixer la llengua de signes i el braile com un dret de la comunicació.

Mesures per ordenar els recursos adients per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat

 • Realitzar el Pla de Mesures d'Ordenació dels Recursos que s'haurà d'aplicar en un període de 4 a 8 anys, comptant amb els professionals i entitats del sector.
 • Aquest pla ha de desenvolupar un programa específic per a cada sector de persones amb discapacitat, que abasti no tan sols les necessitats de serveis socials, sinó també sanitaris, educatius, laborals, de mobilitat, de comunicació, d'habitatge i de lleure, coi i esport. Aquests programes sectorials han d'incorporar indicadors d'avaluació i criteris de qualitat per al conjunt dels serveis.

Mesures per cooperar amb les entitats municipals en l'aplicació de les polítiques vers les persones amb discapacitat

 • Delegar en els municipis (especialment els majors de 20.000 habitants), en major mesura, la gestió de les competències en serveis personals.
 • Comptar, en els municipis (especialment els majors de 20.000 habitants) i mancomunitats de municipis, amb professionals especialitzats per donar suport als professionals de la xarxa bàsica de serveis socials i atendre les persones amb discapacitat.

Mesures de suport a les famílies amb persones amb discapacitat

 • Crear un punt d'atenció única (finestreta única i caixa única) per a la informació i l'adjudicació de prestacions i recursos per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
 • Assignar a les famílies, amb caràcter progressiu, amb fills de 0 a 18 anys, una prestació econòmica mensual de 100 euros (el doble de la dotació per a les famílies amb fills sense discapacitat) dins el programa "Més suport a les famílies".
 • Garantir els serveis d'ajuda a domicili de qualitat o d'assistent personal a totes les persones amb discapacitat que ho requereixin. Assegurar l'atenció a domicili, o recursos alternatius, a la llar que ho requereixi, així com serveis de respir per a les famílies. Es proposa ampliar a un mínim de 20.000 persones l'atenció a domicili o assistent personal a la llar.
 • Vetllar perquè, en totes les etapes educatives, hi hagi els professionals necessaris per a facilitar la integració dels infants amb discapacitat.
 • Garantir l'adaptació de places en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i en les de batxillerat, cicles formatius, formació ocupacional, formació continuada i universitàries, per a les persones amb discapacitat, en centres de finançament públic o privat, i la suficiència de recursos humans i materials.
 • Facilitar a les famílies suport de transport per a les activitats extraescolars o laborals complementàries, així com formació als pares.
 • Oferir programes integrals específics per les famílies amb risc de marginalitat o desestructuració.

Mesures per afavorir l'accessibilitat i de comunicació de les persones amb discapacitat

 • Elaborar un pla d'accessibilitat de Catalunya, acompanyat d'un finançament adequat per poder portar-lo a terme.
 • Fer plenament accessible el servei de metro l'any 2008. Assegurar, en les noves concessions de transport urbà i interurbà, la plena accessibilitat dels seus elements i garantir que un mínim del 10% dels taxis siguin adaptats, garantint el porta a porta.
 • Promoure les reformes legislatives necessàries per tal que el 100% de la programació de les televisions públiques sigui subtitulada.
 • Millorar les condicions d'habitabilitat de les persones amb discapacitat i eliminar les barreres arquitectòniques urbanes i d'accés als habitatges (línies d'ajuts per a l'arranjament d'habitatges).
 • Proveir l'accés individual a les noves tecnologies, per afavorir la mobilitat i/o la comunicació de les persones amb discapacitats motrius o de comunicació.
 • Fomentar la subtitulació en el cinema (incloses les pel·lícules espanyoles i catalanes), en les obres de teatre i espectacles en general.
 • Proveir pantalles de transcripció de text i de lectura labial per tal que s'utilitzin en les conferències, debats i en tota mena d'intervenció pública que empri l'expressió oral.
 • Complementar el pla individual amb les ajudes econòmiques familiars que s'escaiguin, en l'etapa dels 0 als 18 anys, i les prestacions econòmiques individuals que necessiti la persona amb discapacitat, a partir de l'inici de la discapacitat. També disposarà de prestacions tècniques per a l'autonomia i independència personal.

Mesures per als col·lectius de persones sordes i cegues

 • Garantir la diversitat de necessitats individuals, segons utilitzin la llengua oral o la llengua de signes per a la seva comunicació i accés a la informació. Qualsevol normativa, proposta o pla respecte a les persones sordes i a la seva educació ha de contemplar la realitat i diversitat actual. Donar suport efectiu, a través de la protecció normativa necessària, per poder exercir el dret de les persones sordes a utilitzar la llengua de signes, possibilitant l'ús d'intèrprets.
 • Garantir el dret que tenen totes les persones cegues i les persones sordes a rebre tot el suport necessari per restablir i/o mantenir la comunicació (suport psicològic, classes de lectura labial), i a estar informats i accedir als últims avenços mèdics i a les noves tecnologies (audiòfons i altres aparells que afavoreixen la comunicació) i d'altres mitjans tècnics que permetin una vida autònoma (audiodescripció).

Mesures per afavorir la integració laboral i social de les persones amb discapacitat

 • Elaborar un pla a quatre anys per complir, de manera efectiva, el requisit del 2% de treballadors amb discapacitat a l'Administració de la Generalitat i per tal de facilitar que també els ajuntaments ho facin efectiu. Complirem la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), exigigint a les empreses concessionàries de serveis i contractes de la Generalitat el compliment de la reserva de llocs de treball.
 • Garantir que el 4% dels habitatges de promoció pública, de compra o lloguer s'adaptin o es reservin per a persones amb discapacitat, per a famílies que tinguin al seu càrrec una persona amb discapacitat o per a persones amb discapacitat psíquica amb tutela, dins el programa "Una Nova Política d'Habitatge".
 • Impulsar des del Govern de la Generalitat, a través del Parlament de Catalunya, un gran acord polític i social per revisar la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), i garantir, des de l'Estat, el finançament de les prestacions i serveis universals per a la dependència.
 • Impulsar, des del Govern de la Generalitat, un acord en el Parlament i amb el sector per a una normativa catalana per a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat i per a la seva qualitat de vida, que incorpori l'elaboració d'un pla català de supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, i que clarifiqui les prestacions i serveis d'accés universal.

Mesures d'acord polític amb altres institucions

 • Establir una relació de concerts plurianuals mab les entitats que gestionen els serveis de les persones amb discapacitats i les seves famílies per tal d'acabar amb la fraguilitat econòmica i financera actual de les mateixes.
 • Definir els drets i les mesures de discriminació positiva per fer real una autèntica igualtat d'oportunitats per a les persones amb disminució dins la futura Constitució Europea.
 • Impulsar a escala de l'Estat espanyol (i de la Generalitat de Catalunya, en els temes en els quals es tingui competència) una valoració del nivell de compliment de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids i elaborar un pla d'acció perquè aquesta llei es faci del tot efectiva. Elaborar una proposta de normativa desenvolupant-ne els aspectes encara pendents i incomplets.
 • Impulsar i liderar un gran acord polític i social per resoldre el finançament dels serveis (universals) de les persones amb dependència. En el si de la revisió del Pacte de Toledo i dins del Congrés dels Diputats, buscar acord per garantir una nova línia de finançament dels serveis de dependència. 
 
 
  Propostes del PPC sobre Discapacitats:  
     
 

Propostes per afavorir l'autonomia i la integració de les persones amb discapacitat.

 • Crear un Consell Autonòmic de Persones amb Discapacitat, que serà un òrgan paritari de trobada i debat entre l'administració de la Generalitat i el sector.
 • Crear una Comissió Parlamentària sobre Discapacitat, encarregada d'analitzar la situació de les persones amb discapacitat i formular propostes de millora.
 • Incorporar representants d'organitzacions de persones amb discapacitats als òrgans de participació de l'Administració amb què la discapacitat té una connexió directa (educació, sanitat, transport, consum, noves tecnologies, etc.)
 • Garantirem la continuïtat de les prestacions d'atenció integral a les persones discapacitades, i personalitzarem els itineraris per adaptar-los a les necessitats canviants que pateixi el beneficiari al llarg del temps.
 • Planificarem els recursos i els programes per a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials (potenciarem els tractaments d'estimulació precoç, l'educació, la inserció sociolaboral, la sanitat, els serveis socials i l'habitatge) a través d'una sectorialització territorial i introduirem la concertació amb els proveïdors de serveis.
 • Promourem la necessària coordinació de les actuacions de la Generalitat i els ajuntaments adreçades als infants i als adolescents amb disminucions, amb l'objectiu de gestionar de forma integrada les necessitats de la persona beneficiària de la prestació, i dotarem les corporacions locals dels instruments necessaris per dur a terme aquestes noves funcions.

Propostes per millorar la qualitat de l'atenció i l'eficàcia dels serveis a les persones amb discapacitats

 • Subvencionarem les despeses per tractaments de fisioteràpia, psicomotricitat i logopèdia, sense tenir en compte l'edat del beneficiari, amb caràcter complementari als PUAS.
 • Incrementarem els ajuts i introduirem els concerts en la formalització dels convenis de cooperació amb associacions, fundacions i altres entitats que tinguin com objecte l'ajuda a les persones amb discapacitats, i introduirem els concerts en la compra de serveis a les esmentades entitats, amb autorització de despesa plurianual.
 • Crearem la "finestreta única" per poder fer tots els tràmits des d'una sola instància, simplificarem la connexió i la cooperació administratives amb la Generalitat, i facilitarem les gestions a les persones sol·licitants.
 • Agilitarem els procediments de reconeixement i percepció de les prestacions, per garantir que el pagament de les prestacions s'efectuï en un termini màxim de tres mesos des de la sol·licitud de la prestació.

Barreres arquitectòniques

 • Impulsarem polítiques d'accessibilitat i integració que condueixin a la supressió de barreres. En aquest sentit elaborarem a Catalunya, juntament amb els municipis, un calendari per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en el transport i la comunicació.
 • Incrementarem les dotacions per al transport adaptat, especialment el "porta a porta". Cal incrementar la flota de taxis adaptats, garantint-ne el mateix cost que a la resta de taxis; impulsarem el bonus-taxi per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Posarem en marxa definitivament el procés d'adaptació de tota la xarxa de Metro per a les persones amb mobilitat reduïda.

Escola i llocs de treball

 • Aprovarem i posarem en pràctica un Pla Autonòmic de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat, negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb discapacitats.
 • Adoptarem les mesures necessàries per fer efectiu el mandat de la LISMI relatiu a la gratuïtat de l'ensenyament dels estudis universitaris per a les persones amb discapacitats.
 • Prioritzarem l'accessibilitat a centres de formació, escoles i universitats, per garantir la integració i l'autonomia personal de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Adequarem i incrementarem els recursos de suport, tant humans com materials, que garanteixin la integració dels infants a l'escola ordinària i a les escoles d'educació especial, tant a l'etapa obligatòria com a la postobligatòria -batxillerat i cicles formatius-, per a vetlladors, transport escolar, perquè disposin dels suports necessaris per completar les seves capacitats i garantir-los la màxima normalitat possible.
 • Adequarem i potenciarem els recursos de suport a la inserció laboral, per potenciar les habilitats tècniques en el lloc de treball, els hàbits laborals i els socials, amb seguiment i valoració continuats.
 • Promourem la subscripció de convenis amb empreses perquè contractin persones discapacitades, mitjançant la prospecció d'empreses que puguin proporcionar llocs de treball, i actuar en conseqüència, facilitant-los informació i propiciant-ne la sensibilització.
 • Fomentarem l'increment del nombre d'alumnes amb discapacitats contractats pels centres especials ocupacionals, i també el desenvolupament de contractes de treball a domicili (teletreball), amb la millora dels sistemes de comercialització de productes i serveis elaborats per aquests centres.
 • Promourem un nou Pla de Foment de l'Ocupació per a les persones amb discapacitats que inclogui la creació, en els centres especials d'ocupació, d'unitats de suport destinades a la promoció personal i social de les persones amb discapacitats, i també potenciarem les cooperatives socials especialitzades en la inserció laboral de persones discapacitades.
 • Incrementarem els recursos per a discapacitats físics i psíquics que destina la Generalitat als Centres Especials de Treball (CET), amb la finalitat que puguin esdevenir instruments eficaços per ajudar les persones discapacitades a incorporar-se a les empreses ordinàries.
 • Farem complir l'obligació de reserva del 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitats a l'Administració de la Generalitat, als seus ens autònoms i a les empreses públiques.
 • Meritarem les empreses que compleixin els requisits de reservar el 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitats, en les compres de béns i serveis que facin a través de concursos i subhastes.
 • Crearem un programa de suport a la vida autònoma a la llar que permeti que les persones que treballin en centres laborals especials puguin viure, a llur elecció, soles o acompanyades.
 • Prioritzarem l'accés a l'habitatge de protecció oficial adaptat per a persones que pateixin alguna discapacitat.
 • Garantirem la gratuïtat d'accés de les persones amb discapacitats a instal·lacions esportives, sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui finalitat terapèutica.

Fiscalitat

Revisarem la legislació en matèria fiscal en tots els supòsits que sigui possible millorar, respecte al tractament comú de les persones amb discapacitats (especialment, les afectades més severament: més d'un 65% de discapacitat), i per a les famílies amb membres amb discapacitats.

Propostes d'oferta de serveis a l'atenció primària

 • Desplegar els serveis d'atenció domiciliària per a persones amb discapacitats, i establir nous instruments de col·laboració amb els consells comarcals i els municipis, per poder ampliar la cobertura a tots els municipis de Catalunya.
 • Desgravar les despeses per contractació de personal que col·labori en la cura de les persones amb discapacitats, amb la finalitat d'ajudar les famílies que necessitin contractar algun servei de suport que faci possible l'atenció de la persona discapacitada en el seu entorn afectiu.
 • Promoure programes perquè el voluntariat pugui col·laborar en l'atenció de persones amb discapacitats.

Propostes d'oferta de serveis a l'atenció especialitzada

 • Incrementarem les places de centres de dia i residencials corresponents a cada àmbit, d'acord amb les necessitats de la població, i facilitarem que les persones amb discapacitats puguin romandre en el seu municipi, per assegurar l'equitat en la distribució territorial dels recursos.
 • Crearem centres de respir per fer-hi estades temporals, amb la finalitat que les famílies puguin ingressar els familiars que ho requereixin, amb zones diferenciades per als infants i la gent jove i per a les persones grans.
 • Crearem programes d'habitatge tutelat per a persones amb discapacitats que no tinguin un grau de dependència alt.

Propostes d'atenció sociosanitària

 • Reservar places sociosanitàries per als malalts crònics amb gran discapacitat per donar suport a les famílies en llur atenció.
 • Estendre els programes d'atenció domiciliària programada amb equips de suport, especialment els adreçats a persones amb malalties cròniques, immobilitzades, i a les persones amb discapacitats.
 • Aplicar les noves tecnologies com a instrument de vigilància per millorar l'atenció i l'autonomia de les persones amb discapacitats, especialment en el seu domicili, i universalitzar progressivament el servei de teleassistència, ampliar els programes de teleassistència i d'atenció a les persones que els necessitin.
 • Implantar un programa de detecció precoç d'hipoacúsia per a tots els nou nats.
 • Implantar un règim d'hospitalització per a l'atenció bucodental en determinats tipus de persones amb discapacitat, com els qui necessiten anestèsia general per ser intervinguts, ja que no poden controlar els seus actes durant el tractament.
 • Estendre la cobertura de la gratuïtat de l'assistència bucodental a tots els discapacitats.

Propostes d'accessibilitat a les noves tecnologies

 • Farem totes les actuacions necessàries perquè Televisió de Catalunya incrementi gradualment el nombre d'hores de subtitulació per a sords en la seva programació, per fer més accessible la televisió a les persones amb disminucions auditives, i establirem, com a objectiu a curt termini, que se subtituli un paquet inicial de programes, compost per:

  Primer: els informatius del migdia i del vespre dels dies feiners, dels festius i dels caps de setmana.

  Segon: al voltant de tres hores diàries de programació infantil.

  Tercer: programes de sobretaula i de prime time, majoritàriament, i, en la mesura que sigui tècnicament possible, programes en directe.

 • Ens proposem l'objectiu de consolidar una programació estable de programes subtitulats amb un total de vuit hores diàries d'emissió, equivalents, aproximadament, a 3.000 hores d'emissió subtitulada l'any.
 • Vetllarem perquè el creixement de la programació subtitulada sigui equilibrat entre els programes infantils i juvenils, els informatius, els documentals, els esports i els programes d'entreteniment o culturals. D'altra banda, en la mesura que la tecnologia ho permeti, vetllarem perquè se subtitulin programes emesos en directe amb un alt grau d'improvisació.
 • Introduirem d'una manera regular una secció diària, de dilluns a divendres, amb informació d'actualitat transmesa en llenguatge de signes.
 • Introduirem, dins de la programació infantil, seccions o petites seccions que incorporin esquetxos en llenguatge de signes.
 • Cal estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la distribució de les seccions infantils i d'actualitat per mitjà d'Internet, en banda ampla o bé pel sistema Advanced Digital Subscriber Line (ADSL), acció que permetria l'accés de persones amb dificultats auditives als continguts produïts per Televisió de Catalunya.
 • Ens comprometem a impulsar, al llarg de la propera Legislatura, que totes les webs públiques de l'àmbit de la Generalitat siguin accessibles, i també que els serveis d'administració electrònica que es posin en funcionament siguin dissenyats amb criteris d'accessibilitat.
 • Crearem un servei telefònic d'urgències accessible per a persones sordes.
 • Promourem que l'administració adquireixi elements electrònics, de procés d'informació o eines pròpies de la societat de la informació, o que es posin en funcionament programes o serveis electrònics que, en tots els casos, siguin accessibles per a persones amb discapacitats.

 

 
 
 
  Propostes d'ERC sobre Discapacitats:  
     
 

ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES

Objectius

 1. Facilitar l'accés normalitzat de les persones amb discapacitat a la realització d'activitats o serveis bàsics com ara l'educació, la sanitat, el treball o la cultura.
 2. Garantir els recursos de suport comunitari necessaris per poder participar, com la resta de ciutadans, en la vida econòmica, social i cultural de la comunitat.
 3. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

Mesures

 1. Elaborar un Pla d'accessibilitat per a persones amb discapacitat, de supressió de barreres arquitectòniques, d'accés a la comunicació i de mobilitat.
 2. Fer complir la Llei del Parlament de Catalunya de supressió de barreres arquitectòniques: barreres sòniques, guals homologats, etc.
 3. Estudiar les necessitats dins del territori metropolità per tal de poder donar cobertura amb transport especial a una part del col·lectiu de persones discapacitades.
 4. Implantar a totes les biblioteques públiques un sistema de telelupes i escàners galileus, així com incrementar els enregistraments sonors de llibres per tal de facilitar l'accés de les persones cegues a la cultura.
 5. Fomentar l'accés a la cultura, espectacles públics, adaptació de les biblioteques al llenguatge Braille, ordinadors sonors, etc.
 6. Fomentar l'accessibilitat a internet per part de persones amb discapacitats físiques i sensorials.
 7. Millorar l'audibilitat als espais públics, parcs, espais oberts, etc.
 8. Garantir els serveis d'interpretació de signes o lectura labial a fi de facilitar l'accés de la població amb deficiència auditiva als serveis d'ús quotidià o habitual, serveis de salut, escoles esport, etc.
 9. Fomentar que en l'organització de qualsevol activitat es tingui en compte que ha de poder ser accessible per a les persones amb disminució.
 10. Incorporar traductors de signes i fax en les àrees bàsiques de salut.
 11. Impulsar que en els serveis públics hi hagi personal coneixedor del llenguatge de signes.

PRESTACIONS I SERVEIS

Objectius

 1. Garantir la prestació de serveis socials a aquelles persones amb discapacitats psíquiques, físiques o sensorials.
 2. Garantir serveis alternatius als serveis residencials per fer possible que la persona amb discapacitat puguin continuar vivint a casa seva i en el seu entorn, la qual cosa incrementa la seva qualitat de vida.

Mesures

 1. Incrementar dels ajuts a les famílies i nuclis de convivència amb persones discapacitades o dependents.
 2. Canviar en el sistema de prestacions a les persones amb discapacitat, de manera que no depengui del pressupost anual, sinó de les necessitats de l'usuari, en funció dels barems econòmics (adaptació de l'habitatge, vehicle eines de treball, etc.).
 3. Crear centres de contenció de curta estada per a les persones amb disminució psíquica.
 4. Crear residències de curta estada per a les persones amb disminució psíquica, a fi de tenir present el descans familiar.
 5. Ampliar el nombre de les places residencials.
 6. Incorporar psicòlegs als equips de les àrees bàsiques de salut.
 7. Actualitzar el cens de persones amb discapacitat.
 8. Estandarditzar la prestació del servei.
 9. Garantir les places d'escoles bressol per als nens amb discapacitat, les famílies dels quals ho sol·licitin.
 10. Prioritzar el servei d'ajuda a domicili per a les persones amb discapacitat.
 11. Implantar la figura de l'assistent/a personal per a les persones amb dependència perquè puguin accedir a la xarxa de serveis ordinaris i realitzar activitats.
 12. Crear una prestació econòmica destinada a la persona amb disminució, per tal de sufragar la despesa que suposa la contractació d'un assistent personal.
 13. Impulsar les iniciatives d'habitatges normalitzats per a totes les persones amb discapacitat, evitant institucionalitzar les que tenen més necessitat de suport.
 14. Promoure habitatges tutelats i adaptats per a persones amb diferents tipus i graus de discapacitat.
 15. Preveure la reserva d'habitatge dins el pla de promoció pública per a les persones amb discapacitat o famílies amb algun membre amb discapacitat.
 16. Reconeixement dels malalts al·lèrgics alimentaris com a deficiència alimentària amb necessitats de recursos a ensenyament, sanitat i benestar social.

INTEGRACIÓ LABORAL

Objectius

 1. Promocionar l'accés de les persones discapacitades a un lloc de treball.
 2. Revisar les polítiques que dificulten l'accés al treball integrat de les persones amb discapacitat en el mercat laboral ordinari.
 3. Implementar les polítiques d'inserció laboral, amb l'objectiu d'orientar a les persones del col·lectiu cap a situacions més idònies en relació a la seva capacitat i situació personal.
 4. Vetllar pel compliment de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI).

Mesures

 1. Fomentar la inserció laboral de les persones amb discapacitat amb perspectives de futur per mitjà d'una regulació específica.
 2. Facilitar suport a les empreses en l'adaptació dels llocs de treball, a fi d'evitar discriminacions.
 3. Acomplir els percentatges de l'oferta pública de treball.
 4. Potenciar els programes de cogestió del treball.
 5. Reformar la llei d'inserció laboral.
 6. Incrementar les dotacions destinades a la inserció laboral.
 7. Incorporar les persones amb discapacitat psíquica a la prestació de la Seguretat Social, amb deures i avantatges.
 8. Posar les bases necessàries per fer efectiva l'obligació de l'Administració de la Generalitat de tenir un mínim d'un 2% de persones amb discapacitat del seu personal.
 9. Col·laborar amb les administracions locals i amb les empreses privades perquè facin efectiva la reserva dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.
 10. Promoure una campanya de sensibilització entre els empresaris, per tal que assumeixin l'obligació que els marca la LISMI.
 11. Realitzar l'avaluació de l'aplicació de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) a Catalunya.
 12. Donar suport a les entitats que treballin en la promoció i integració de les persones amb discapacitat.
 13. Incrementar els ajuts i subvencions adreçats a la formalització de convenis de cooperació amb associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que tenen com a objecte l'ajut a les persones amb discapacitat.


 
 
 
  Propostes d'ICV-EA sobre Discapacitats:  
     
 

El model d'ICV-EA

Les persones amb disminucions han quedat sovint excloses dels pactes socials fonamentadors dels estats de benestar. Les conquestes de ciutadania social, per tant, han arribat poc o gens als col·lectius amb discapacitats.

Per a superar aquesta situació de doble marginació i en el marc de les polítiques de quotidianitat i de serveis de proximitat, ICV-EA pren el compromís de dotar de màxima prioritat tots els esforços tendents a la plena integració social de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

ICV-EA es compromet a situar la realitat de les persones amb disminucions en el centre d'aquest espai emergent de benestar de proximitat. Es tracta de superar les perspectives de caire assistencial, tecnocràtic i paternalista, i apostar fort per un model de polítiques que facin possible l'autonomia a les persones amb discapacitats, de tal manera que puguin desenvolupar de forma plena els seus projectes vitals i col·lectius; consecució de l'autonomia personal des de dinàmiques de participació i protagonisme, esdevenint subjectes actius dels canvis. ICV-EA pren doncs el compromís d'impulsar la participació de les entitats i les federacions de persones amb disminucions en l'elaboració de les polítiques socials de proximitat. I s'emmarquen en els següents objectius

 • L'accessibilitat: a l'habitatge, a la mobilitat, a la comunicació, per al desenvolupament de les activitats personals.
 • L'educació, amb la integració dels infants i joves a l'escola i als itineraris laborals.
 • La salut i rehabilitació, a partir de la prevenció i l'accés i millora de les condicions sanitàries i sòci-sanitàries i assistencials, amb assessorament adequat.
 • La integració al món del treball com a forma d'assegurar l'autonomia econòmica.
 • El desenvolupament personal, facilitant l'accés a l'esport i a les activitats de lleure, lúdiques i culturals.

Les nostres propostes

Polítiques generals front els discapacitats i les discapacitades

Cal donar una tomb substancial a les polítiques generalistes de CiU que tracten a tots els discapacitats per igual, i cal abordar les problemàtiques específiques de cada col·lectiu amb unes polítiques integrals i una acció coordinada i transversal. En aquest sentit, proposem

 • Elaboració de la Llei de drets i No Discriminació de les persones amb discapacitat.
 • L'elaboració, amb participació dels afectats, sindicats representatius, associacions de pares, etc..., d'un Pla Integral , que doni sortida a les necessitats de prevenció, educatives, sanitàries, sociolaborals de cada col·lectiu.
 • Creació del Consell de Persones amb Discapacitat com òrgan de trobada i debat entre les Administracions i els sectors de la discapacitat.
 • Caldrà millorar i ampliar els serveis preventius i d'atenció a infants amb disminucions (Centres d'atenció precoç, centres de salut mental infantil i juvenil...)

Polítiques actives d'integració en la xarxa educativa.

 • Crear el Consell d'Atenció Educativa a Persones amb Discapacitats, òrgan de trobada i debat entre l'Administració educativa i els sectors de la discapacitats.
 • Elaboració i posada en marxa del Pla Director d'Atenció Educativa a persones amb discapacitat
 • Dotar del finançament adeqüat l'integració escolar.
 • Posar a l'abast de les persones cegues -através de suports informàtics- eines bàsiques que millorin les seves possibilitats d'accedir al coneixement de la llengua i la cultura catalana. Facilitar la utilització de materials didàtics i de consulta escolar.

Polítiques actives d'integració en el món laboral.

Caldrà també garantir el dret de les persones amb discapacitats a la formació ocupacional i a la inserció laboral. A aquest efecte, s'haurà impulsar tot un ventall d'iniciatives: des de la reserva garantida d'un percentatge de llocs de treball a la creació d'ocupació protegida, a programes d'adaptació de les jornades i els temps laborals a les necessitats i capacitats específiques de les persones amb disminucions. Entre aquestes iniciatives destaquem la necessitat de:

 • Normalitzar els aspectes laborals de les persones amb discapacitat fent passar aquestes competències al Departament de Treball.
 • Incrementar la subvenció per adaptació de lloc de treball, en funció de la dificultat del treballador i del cost d'adaptació i establir la sistemàtica sol·licitud, valoració i àgil disponibilitat.
 • Millorar les condicions de les treballadores i treballadors autònoms actualitzant les subvencions, equiparant-les a les d'inversió per a la creació i adaptació de lloc de treball de CET i aconseguir un tractament anàleg als CET respecte a les cotitzacions a la Seguretat Social.

En aquest sentit i a tall d'exemple de la direcció a seguir en el sector privat, proposem un Pla d'Inserció Sociolaboral de persones amb discapacitats a l'Administració de la Generalitat i les seves empreses públiques per el període 2004-2005, adreçat en primer lloc a l'assoliment del 2% i per preparar les condicions per incrementar fins al 5% el nombre de llocs de treball ocupats per persones amb discapacitació (física, psíquica o sensorial).

Polítiques d'accessibilitat i mobilitat

El dret a la mobilitat de les persones amb discapacitats requereix de tot un ventall de polítiques concretes que ICV-EA es compromet a prioritzar i potenciar. Des de plans territorials d'accessibilitat, que contemplin la ràpida supressió de totes les barreres arquitectòniques i d'accés al transport, habitatges, equipaments, instal·lacions esportives.., fins a serveis específics de transport públic, permanents o esporàdics, que resolguin totes les necessitats bàsiques de mobilitat quotidiana de les persones amb disminucions.

Hem de recordar que dins de la propera legislatura, en concret l'any 2006, està previst que s'hagin conclòs les adaptacions arquitectòniques previstes per a possibilitar l'accessibilitat d'aquests col·lectius a tots els àmbits de la vida social.

Com a exemple d'algunes de les mesures que cal fer, proposem:

 • Relacionades amb el transport:
 • o Fomentar l'adaptació de la totalitat de les flotes operatives d'autobusos de línies interurbanes que transiten per Catalunya.
  o Un Pla d'actuació específic amb terminis d'execució per a l'adaptació de les estacions de Metro i FGC.
  o Reclamar a l'Estat, l'adaptació de les estacions de RENFE.
  o Potenciar serveis especials d'autobusos porta a porta a la xarxa de transport públic i al sistema de finançament del transport.

 • Relacionades amb l'habitatge:
  • Promoure l'edificació accessible, en tots els aspectes de l'habitatge; modificar, si cal, les ordenances de l'edificació (rampes, alçada de timbres i interfonos, endolls, posició d'aixetes, alçades de miralls...).
  • Augmentar les facilitats per l'accés a l'habitatge, amb oferta suficient de compra i de lloguer assistits, domotitzats i accessibles. I amb reserva d'un mínim del 3% d'habitatges protegits de promoció pública, per atendre en tot cas la demanda existent i millorant les ajudes per a l'adquisició
  • Diversificar i ampliar els programes i serveis d'habitatge per a persones amb gran discapacitat física per poder diversificar l'oferta d'opcions:
   - donant suport a figures com l'educador familiar; millorant la prestació econòmica, els serveis de respir, l'ajuda a domicili.
   - adaptant els habitatges ordinaris tant de propietat com de lloguer.
   - millorant les ajudes tècniques.
  • Ampliar els serveis adaptats i l'accessibilitat als serveis esportius, culturals, d'esbarjo i oci (platges, etc.)
  • Aplicar la traducció al llenguatge de signes en tots els actes públics de la Generalitat. Incorporar mitjans tècnics i humans per a persones sordes que es comuniquen a través del llenguatge oral.
  • Retolar en Braille totes les senyalitzacions de serveis i equipaments de la Generalitat.

Xarxa de serveis socials d'atenció primària i residencials

ICV-EA pren el compromís d'universalitzar una oferta diversificada de serveis a les persones amb discapacitats. Una política potent de serveis d'atenció domiciliària i de centres de dia que garanteixin el dret a l'autonomia personal. Una política de residències per a l'atenció a persones en situació de dependència severa. I una política socisanitària que impliqui la incorporació als centres d'atenció primària de programes de salut comunitaris, preventius i d'atenció per a persones amb discapacitats.

Cal també revisar el model d'atenció diürna per a grans discapacitats físics i desenvolupar experiències de centres d'atenció socisanitària, centres de referència amb activitats de rehabilitació, d'ajustament personal, aprenentatges laborals. I, en aquest mateix sentit, s'haurien d'ampliar el nombre places de Centres Ocupacionals i dels Centres Especials de Treball (CET) per a aquestes persones amb gran discapacitat física, sector que actualment sofreix una mancança de prop del 60 % de les places necessàries.

Polítiques específiques de suport a les famílies amb persones amb disminucions i a les persones discapacitades responsables de la unitat familiar

El conjunt de serveis socisanitaris, d'integració educativa-laboral i d'accés-mobilitat s'hauran de complementar amb polítiques familiars de temps (serveis de respir universals, públics i gratuits) de transferències directes per fills/es amb discapacitats, i de suport integral per a persones cuidadores. (assistència domiciliaria i psicosocial).